General

Fang Wang (王 芳)

Professor, Ph.D.

Professor in Soil Environmental Chemistry 

Deputy Director

CAS Key Laboratory of Soil Environment and Pollution Remediation

Institute of Soil Science, Chinese Academy of Sciences

University of Chinese Academy of Sciences


71 Beijing East Road, Nanjing 210008, P. R. China

Tel: +86-25-8688 1350, Fax: +86-25-8688 1000

E-mail: wangfang@issas.ac.cn


Research Areas

 •    Environmental monitoring of persistent organic pollutants and emerging contaminants in soil ecosysterm

     Environmental processes - transfer, degradation and fate - of persistent organic pollutants, phthalate ester, and antibiotics in soil ecosysterm 

     Understanding and reducing transmission of antibiotic resistant genes in soil ecosysterm

     Princinple and technique on remediation of soil contaminated by organic pollutants


Education09/2001-03/2007   Doctor of Agricultural Science (Soil Science), Supervisor: Prof. Dr. Xin Jiang

                           Institute of Soil Science, Chinese Academy of Sciences, China

04/2005-05/2006:  Ph.D. Joint program, Supervisor: Prof. Dr. Jean C. Munch 

                               Institute of Soil Ecology, GSF- German Research Center for Environment and Health, Germany. 

09/1995-07/1999   Bachelor of Engineering (Environmental Monitoring)          

                               Nanjing University of Sciences & Technology, China.
Honors & Distinctions

2022 “Shennong Young Talents” of Ministry of Agriculture and Rural Affairs, China 

2019 “Alexander von Humboldt Fellow for Experienced Researcher”, Germany

2018 “333 High Level Talent” Award of Jiangsu Province, China

2017 “Young Talent of Sciecne and Technology” Award of Jiangsu Province, China

2015   Awarded the funding for “Distinguished Young Scholars” from Natural Science Foundation of  Jiangsu, China

2014   Visiting Professor Fellowship at Michigen State University, USA.

2012 “Excellent Youth Talent” award of the State Key Laboratory of Soil and Sustainable Agriculture of China 

2011   Awarded the Funding for Youth Talent in the knowledge innovation program of the  Chinese Academy of Sciences

2011   Awarded a membership of the Youth Innovation Promotion Association, Chinese Academy of Sciences

2009   Visiting Fellowship by the Chinese Academy of Sciences to research at German Research Center for Environmental Health

2009 “Young Talent of Lu Jia-Xi” Award from the Chisese Academy of Sciences

2007   Awarded the funding for Excellent Overseas Scientist

2005   Awarded a visiting scholarship by the Sino-German Science Center to research at German Research Center for Environment and Health
Publications

Dr. Wang has published more than 120 SCI papers in the highly ranked international journals of Environ Sci Technol, Water Research, J Hazard Mater, Soil Biol Biochem, Chem Eng J, Bioresour Technol, J Agric Food Chem, and Sci Total Environ, etc.

1.       Leilei Xiang#, Jean Damascene Harindintwali#, Fang Wang*, Marc Redmile-Gordon, Scott X. Chang, Yuhao Fu, Chao He, Bertrand Muhoza, Ferdi Brahushi, Nanthi Bolan, Xin Jiang, Yong Sik Ok, Jörg Rinklebe, Andreas Schaeffer, Yong-guan Zhu, James M. Tiedje, and Baoshan XingIntegrating Biochar, Bacteria, and Plants for Sustainable Remediation of Soils Contaminated with Organic Pollutants. Environmental Science & Technology. 2022, https://doi.org/10.1021/acs.est.2c02976 (*corresponding author)

2.       Ziquan Wang, Fang Wang*, Leilei Xiang, Yongrong Bian, Zhiliang Zhao, Zhengyuan Gao, Jingxing Cheng, Andreas Schaeffer, Xin Jiang, Dionysios D. Dionysiou, 2022. Degradation of mineral-immobilized pyrene by ferrate oxidation: role of mineral type and intermediate oxidative iron species, Water Research 217, 118377, doi: https://doi.org/10.1016/j.watres.2022.118377

3.       Yu Wang, Fang Wang*, Leilei Xiang, Yongrong Bian, Ziquan Wang, Prashant Srivastava, Xin Jiang and Baoshan Xing, 2022. Attachment of positively and negatively charged submicron polystyrene plastics on nine typical soils, Journal of Hazardous Materials, doi:https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2022.128566

4.       Hongjie Sheng, Yuan Yin, Leilei Xiang, Ziquan Wang, Jean Damascene Harindintwali, Jinjin Cheng, Jing Ge, Leigang Zhang, Xin Jiang, Xiangyang Yu, Fang Wang*, 2022. Sorption of N-acyl homoserine lactones on maize straw derived biochars: Characterization, kinetics and isotherm analysis, Chemosphere, doi: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2022.134446 (*corresponding authors)

5.       Yuhao Fu, Fang Wang*, Ziquan Wang, Zhi Mei, Xin Jiang, Andreas Schäffer, Marko Virta, James M. Tiedje, 2022. Application of magnetic biochar/quaternary phosphonium salt to combat the antibiotic resistome in livestock wastewater. Science of the Total Environment 811, 151386. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.151386 (*corresponding author)

6.       Ziquan Wang, Hongjie Sheng, Leilei Xiang, Yongrong Bian, Anna Herzberger, Hu Cheng, Qian Jiang, Xin Jiang, Fang Wang*, 2022. Different performance of pyrene biodegradation on metal-modified montmorillonite: Role of surface metal ions from a bioelectrochemical perspective. Science of The Total Environment  805, 150324 (*corresponding author)

7.       Shunli Hu, Long Zhang, Guiping Liu, Yufeng Gan, Baozhan Wang, Fang Wang*, Jiandong Jiang*, 2022. Selective removal of the non-herbicidal (S)-enantiomer of dichlorprop from agricultural soil by an in-situ enriched consortium. International Biodeterioration & Biodegradation170, 105398 (*corresponding authors).

8.       Fang Wang*#, Jean Damascene Harindintwali, Zhizhang Yuan#, Min Wang#, Faming Wang, Sheng Li#, Zhigang Yin, Lei Huang#, Yuhao Fu, Lei Li, Scott X. Chang, Linjuan Zhang, Jörg Rinklebe, Zuoqiang Yuan, Qinggong Zhu, Leilei Xiang, Daniel CW. Tsang, Liang Xu, Xin Jiang, Jihua Liu, Ning Wei, Matthias Kästner, Yang Zou, Yong Sik Ok, Jianlin Shen, Dailiang Peng, Wei Zhang, Damia Barcelo, Yongjin Zhou, Zhaohai Bai, Boqiang Li, Bin Zhang, Ke Wei, Hujun Cao, Zhiliang Tan, Liu-bin Zhao, Xiao He, Jinxing Zheng, Nanthi Bolan, Xiaohong Liu, Changping Huang, Sabine Dietmann, Ming Luo, Nannan Sun, Jirui Gong, Yulie Gong, Ferdi Brahushi, Tangtang Zhang, Cunde Xiao, Xianfeng Li*, Wenfu Chen, Nianzhi Jiao*, Johannes Lehmann, Yong-Guan Zhu*, Hongguang Jin*, Andreas Schaeffer, James M. Tiedje*, Jing M. Chen*. 2021,  Technologies and perspectives for achieving carbon neutrality. The Innovation 2(4), 100180. https://doi.org/10.1016/j.xinn.2021.100180 (*corresponding authors)

9.       Yongjun Xu#, Xin Liu#, Xin Cao#, Changping Huang#, Enke Liu#, Sen Qian#, Xingchen Liu#, Yanjun Wu, Fengliang Dong, Cheng-Wei Qiu, Junjun Qiu, Keqin Hua, Wentao Su, Jian Wu, Huiyu Xu, Yong Han, Chenguang Fu, Zhigang Yin, Miao Liu, Ronald Roepman, Sabine Dietmann, Marko Virta, Fredrick Kengara, Ze Zhang, Lifu Zhang, Taolan Zhao, Ji Dai, Jialiang Yang, Liang Lan, Ming Luo, Zhaofeng Liu, Tao An, Bin Zhang, Xiao He, Shan Cong, Xiaohong Liu, Wei Zhang, James P. Lewis, James M. Tiedje, Qi Wang,* Zhulin An,* Fei Wang,* Libo Zhang,* Tao Huang,* Chuan Lu,* Zhipeng Cai,* Fang Wang*, and Jiabao Zhang*, 2021. Artificial Intelligence: A Powerful Paradigm for Scientific Research. The Innovation. https://doi.org/10.1016/j.xinn.2021.100179 (*corresponding authors)

1.       Yuhao Fu, Fang Wang*, Hongjie Sheng, Min Xu, Ying Liang, Yongrong Bian, Syed A. Hashsham, Xin Jiang, James M. Tiedje, 2020. Enhanced antibacterial activity of magnetic biochar conjugated quaternary phosphonium salt, Carbon, doi: https://doi.org/10.1016/j.carbon.2020.03.010. (*corresponding author)

2.       Fidèle Suanona, Liu Tang, Hongjie Sheng, Yuhao Fu, Leilei Xiang, Ziquan Wang, Xiangwen Shao, Daouda Mama, Xin Jiang, Fang Wang*, 2020. Organochlorine pesticides contaminated soil decontamination using TritonX-100-enhanced advanced oxidation under electrokinetic remediation. Journal of Hazardous Materials 393 (2020) 122388, (*corresponding author).

Full text: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389420303769?dgcid=author

3.       Fidèle Suanona, Liu Tang, Hongjie Sheng, Yuhao Fu, Leilei Xiang, Anna Herzberger, Xin Jiang, Daouda Mama, Fang Wang*, 2020. TW80 and GLDA-enhanced oxidation under electrokinetic remediation for aged contaminated-soil: Does it worth? Chemical Engineering Journal, 385, https://doi.org/10.1016/j.cej.2019.123934 (*corresponding author).

Full text: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894719333492

4.       James M. Tiedje, Fang Wang*, Célia Manaia, Marko Virta, Hongjie Sheng, Liping Ma, Tong Zhang, Edward Topp, 2019. Antibiotic resistance genes in the human impacted environment: a one health perspective. Pedosphere, 29(3): 273–282 (*corresponding author).

Full text: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1002016018600621

5.       Leilei Xiang, Hongjie Sheng, Chenggang Gu, Redmile-Gordon Marc, Yu Wang, Yonrong Bian, Xin Jiang, Fang Wang*, 2019. Biochar combined with compost to reduce the mobility, bioavailability and plant uptake of 2,2',4,4'-tetrabrominated diphenyl ether in soil. Journal of Hazardous Materials, 374, 341-348 (*corresponding author).

Full text: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389419304765

6.       Guangxia Liu, Hongjie Sheng, Yuhao Fu, Yang Song, Marc Redmile-Gordon, Yan Qiao, Chenggang Gu, Leilei Xiang, Fang Wang*, 2019. Extracellular polymeric substances (EPS) modulate adsorption isotherms between biochar and 2,2’,4,4-tetrabromodiphenyl ether. Chemosphere, 214: 176-183 (*corresponding author).

Full text: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653518317363

7.       Min Xu, Robert D. Stedtfeld, Fang Wang*, Syed A. Hashsham, Yang Song, Yahui Chuang, Jianbo Fan, Hui Li, Xin Jiang, James M. Tiedje, 2019. Composting increased persistence of manure-borne antibiotic resistance genes in soils with different fertilization history. Science of the Total Environment, 689, 1172-1180 (*corresponding author).

Full text: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969719329493

8.       Leilei Xiang, Hongjie Sheng, Min Xu, Marc Redmile-Gordonc, Yongrong Bian a, Xinglun Yang, Xin Jiang, Fang Wang*, 2019. Reducing plant uptake of a brominated contaminant (2,2',4,4'-tetrabrominated diphenyl ether) by incorporation of maize straw into horticultural soil. Science of the Total Environment, 663: 29-37 (*corresponding author).

Full text: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969719303419

9.       LIU Guangxia, SONG Yang, SHENG Hongjie, YE Mao, Robert D STEDTFELD, BIAN Yongrong, GU Chenggang, JIANG Xin, WANG Fang*, 2019. Adsorption kinetics of 2,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether on maize straw-derived biochars. Pedosphere, doi:10.1016/S1002-0160(18)60063-3 (*corresponding author).

Full text: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1002016018600633

10.    Leilei Xiang, Hongjie Sheng, Yongrong Bian, Jia Kang, Xinglun Yang, Anna Herzberger, Fidèle Suanon, Fang Wang*, 2019. Optimization of sample pretreatment based on graphene oxide dispersed acid silica gel for determination of polybrominated diphenyl ethers in vegetables near an e-waste recycling plant. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology. 103:23–27. DOI: 10.1007/s00128-019-02547-8 (*corresponding author).

Full text: https://link.springer.com/article/10.1007/s00128-019-02547-8

11.    Xiaona Li, Yang Song, Fang Wang, Yongrong Bian, Xin Jiang, 2019. Combined effects of maize straw biochar and oxalic acid on the dissipation of polycyclic aromatic hydrocarbons and microbial community structures in soil: A mechanistic study. Journal of Hazardous Materials, 364, 325-331.

Full text: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389418309506

12.    Cheng H., Wang F., Bian Y.R., Ji R.T., Song Y, Jiang X., 2019. Co- and self-activated synthesis of tailored multimodal porous carbons for solid-phase microextraction of chlorobenzenes and polychlorinated biphenyls. J Chromatogr. A, 1585:1-9.

Full text: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002196731831447X

13.    Cheng H., Song Y., Bian Y.R., Ji R.T., Fang Wang, Gu C.G., Yang X.L., Ye M., G.F. Ouyang, Jiang X., 2019. Meso-/microporous carbon as an adsorbent for enhanced performance in solid-phase microextraction of chlorobenzenes. Sci. Total Environ., 681: 392-399.

Full text: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004896971932176X

14.    Cheng H., Bian Y.R., Fang Wang, Jiang X., Ji R.T., Gu C.G., Yang X.L., Song Y., 2019. Green conversion of crop residues into porous carbons and their application to efficiently remove polycyclic aromatic hydrocarbons from water: sorption kinetics, isotherms and mechanism. Bioresource Technol., 284:1-8.

Full text: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852419304675

15.    Ziquan Wang, Haixia Tian, Xiangping Tan, Fang Wang, Hanzhong Jia, Mallavarapu Megharaj, Wenxiang He, 2019. Long-term As contamination alters soil enzyme functional stability in response to additional heat disturbance. Chemosphere, 229: 471-480.

Full text: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653519309518

16.    Li X., Song Y., Yao S., Bian Y., Wang F., Yang X., Gu C., Jiang X., Can biochar and root exudates alleviate the toxicity stress caused by polycyclic aromatic hydrocarbon in soil microbial communities? Science of the Total Environment, 2019, 695: 133879.

Full text: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004896971933829X

17.    Li X., Song Y., Bian Y., Wang F., Gu C., Yang X., Jiang X., Effects of root exudates on the sorption of polycyclic aromatic hydrocarbons onto biochar. Chemical Speciation and Bioavailability, 2019, 31: 156-165.

Full text: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/26395940.2019.1593054

18.    Fang Wang*, Min Xu, Robert D. Stedtfeld, Hongjie Sheng, Jianbo Fan, Ming Liu, Benli Chai, Teotonio Soares de Carvalho, Hui Li, Zhongpei Li, Syed A. Hashsham, and James M. Tiedje*, 2018. Long-term effect of different fertilization and cropping systems on the soil antibiotic resistome. Environ. Sci. Technol. 52(22): 13037-13046 (*corresponding author).

Full text: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.8b04330

19.    Leilei Xiang, Yang Song, Yongrong Bian, Guangxia Liu, Anna Herzberger,  Chenggang Gu, Xin Jiang, Fang Wang*, 2018. Manure amendment reduced plant uptake and enhanced rhizodegradation of 2,2’,4,4’-tetrabrominated diphenyl ether in soil. Biology and Fertility of Soils, 54(7): 807-817 (*corresponding author).

Full text: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969719303419

20.    Mingyun Jia, Fang Wang*, Yongrong Bian, Robert D. Stedtfeld, Guangxia Liu, Jinping Yu, Xin Jiang, 2018. Sorption of sulfamethazine to biochars as affected by dissolved organic matters of different origin. Bioresource Technology, 248: 36-43 (*corresponding author).

Full text: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852417313871

21.    Wei Wu, Hongjie Sheng, Chenggang Gu, Yang Song, Sabine Willbold, Yan Qiao, Guangxia Liu, Wei Zhao, Yu Wang, Xin Jiang, Fang Wang*, 2018. Extraneous dissolved organic matter enhanced adsorption of dibutyl phthalate in soils: Insights from kinetics and isotherms. Science of the Total Environment, 631-632C:1495-1503 (*corresponding author).

Full text: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969718306508

22.    Hongjie Sheng, Fang Wang*, Chenggang Gu, Robert Stedtfeld, Yongrong Bian, Guangxia Liu, Wei Wu and Xin Jiang, 2018. Sorption characteristics of N-acyl homserine lactones as signal molecules in natural soils based on the analysis of kinetics and isotherms. RSC Advance, 8: 9364-9374 (*corresponding author).

Full text: https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2018/ra/c7ra10421a#!

23.    Robert D Stedtfeld, Xueping Guo, Tiffany M Stedtfeld, Hongjie Sheng, Maggie R Williams, Kristin Hauschild, Santosh Gunturu, Leo Tift, Fang Wang, Adina Howe, Benli Chai, Daqiang Yin, James R Cole, James M Tiedje, Syed A Hashsham, 2018. Primer set 2.0 for highly parallel qPCR array targeting antibiotic resistance genes and mobile genetic elements. FEMS Microbiology Ecology, 94(9). https://doi.org/10.1093/femsec/fiy130

Full text: https://academic.oup.com/femsec/article/94/9/fiy130/5057470

24.    Cheng H., Song Y., Bian Y.R., Ji R.T., Wang F., Gu C.G., Yang X.L., Jiang X., 2018. Sustainable synthesis of nanoporous carbons from agricultural waste and their application for solid-phase microextraction of chlorinated organic pollutants. RSC Advance, 8:15915

Full text: https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2018/ra/c8ra02123f#!

25.    I. Hussain, G. Aleti, R. Naidu, M. Puschenreiter, Q. Mahmood, M. M. Rahman, F. Wang, S. Shaheen, 2018. Microbe and plant assisted-remediation of organic xenobiotics and its enhancement by genetically modified organisms and recombinant technology: A review. Science of the Total Environment, 628:1582-1599

Full text: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004896971830425X

26.    Ni Ni, Wang Fang, Song Yang, Jia Mingyun, Bian Yongrong, Yang Xinlun, Gu Chenggang, Jiang Xin, 2018. Effect of cetyltrimethyl ammonium bromide on uptake of polycyclic aromatic hydrocarbons by carrots. Journal of Environmental Management, 213(10):513-519.

Full text: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479717311921

27.    Cheng H, Song Y, Bian YR, Wang F, Ji RT, He WX, Gu CG, Ouyang GF, Jiang X, 2018. A nanoporous carbon material coated onto steel wires for solid-phase microextraction of chlorobenzenes prior to their quantitation by gas chromatography. Microchimica Acta. 185(1):56.

Full text: https://link.springer.com/article/10.1007/s00604-017-2539-y

28.    Cheng H, Song Y, Wang F, Ji RT, Li XN, Fu YH, Yang XL, Bian YR, Jiang X, 2018. Facile synthesis of hierarchical porous carbon from crude biomass for high-performance solid-phase microextraction. Journal of Chromatography A. 1548:1-9.

Full text: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002196731830298X

29.    Ni Ni, Renyong Shi, Zongtang Liu, Yongrong Bian, Fang Wang, Yang Song, Xin Jiang, 2018. Effects of biochars on the bioaccessibility of phenanthrene/pyrene/zinc/lead and microbial community structure in a soil under aerobic and anaerobic conditions. Journal of Environmental Sciences, 63(1):296-306.

Full text: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1001074217300840

30.    Qingqing Ti, Chenggang Gu, Chang Liu, Jun Cai, Yongrong Bian, Xinglun Yang, Yang Song, Fang Wang, Cheng Sun, Xin Jiang, 2018. Comparative evaluation of influence of aging, soil properties and structural characteristics on bioaccessibility of polychlorinated biphenyls in soil. Chemosphere, 210: 941-948.

Full text: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653518313754

31.    Guangxia Liu, Yongrong Bian, Mingyun Jia, Lisa A. Boughner, Chenggang Gu, Yang Song, Hongjie Sheng, Wei Zhao, Xin Jiang, Fang Wang*, 2017. Effect of extracellular polymeric substance components on the sorption behavior of 2,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether to soils: kinetics and isotherms. Science of the Total Environment, 609, 144-152 (*corresponding author).

Full text: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004896971731793X

32.    Hongjie Sheng, Mourad Harir, Lisa A. Boughner, Xin Jiang, Philippe Schmitt-Kopplin, Reiner Schroll, Fang Wang*, 2017. N-acyl-homoserine lactone dynamics during biofilm formation of a 1,2,4-trichlorobenzene mineralizing community on clay. Science of the Total Environment, 605-606, 1031-1038 (*corresponding author).

Full text: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969717316534

33.    Ferdi Brahushi, Fredrick Orori Kengara, Yang Song, Xin Jiang, Jean Charles Munch, Fang Wang*, 2017. Fate processes of chlorobenzenes in soil and potential remediation strategies: A review. Pedosphere, 27(3): 407-420 (*corresponding author).

Full text: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1002016017603382

34.    Zhi-Guo Wu, Fang Wang*, Li-Qun Ning, Robert D. Stedtfeld, Zong-Zheng Yang, Jing-Guo Cao, Hong-Jie Sheng, Xin Jiang*, 2017. Biodegradation of 5-chloro-2-picolinic acid by novel identified co-metabolizing degrader Achromobacter sp. f1. Biodegradation, 28 (2-3): 139-144 (*corresponding author).

Full text: https://link.springer.com/article/10.1007/s10532-017-9783-z

35.    Hongjie Sheng, Yang Song, Yongrong Bian, Wei Wu, Leilei Xiang, Guangxia Liu, Xin Jiang and Fang Wang*, 2017. Determination of N-acyl homoserine lactones in soil using accelerated solvent extraction combined with solid-phase extraction and gas chromatography-mass spectrometry. Analytical Methods, 9(4), 688-696 (*corresponding author).

Full text: https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2017/ay/c6ay02652d

36.    Ni Ni, Wang Fang, Song Yang, Shi Renyong, Jia Mingyun, Bian Yongrong, Jiang Xin, 2017. Effects of cationic surfactant on the bioaccumulation of polycyclic aromatic hydrocarbons in rice and the soil microbial community structure. Rsc Advances, 7(66):41444-41451.

Full text: https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2017/ra/c7ra07124h

37.    Yang Song, Yongrong Bian, Fang Wang, Min Xu, Ni Ni, Xinglun Yang., Cucheng Gu, Xin Jiang, 2017. Dynamic Effects of Biochar on the Bacterial Community Structure in Soil Contaminated with Polycyclic Aromatic Hydrocarbons. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 65(32), 6789-6796.

Full text: https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jafc.7b02887

38.    Yang Song, Yongrong Bian, Fang Wang, Anna Herzberger, Xinglun Yang, Chenggang Gu, Xin Jiang, 2017. Effects of biochar on dechlorination of hexachlorobenzene and the bacterial community in paddy soil. Chemosphere, 186: 116-123.

Full text: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004565351731189X

39.    Yun Xie, Zhenggui Gu, H.M.S.K. Hmsk, Minfen Gu, Chang He, Fang Wang, Xin Jiang, Jie Zhang, Yinping Zhang, 2017. Evaluation of bacterial biodegradation and accumulation of phenanthrene in the presence of humic acid. Chemosphere, 184:482.

Full text: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653517309281

40.    Yanan Zhang, Xinglun Yang, Chenggang Gu, Yongrong Bian, Zongtang Liu, Mingyun Jia, Fang Wang, Daizhang WANG, Xin JIANG, 2017. Prediction of polycyclic aromatic hydrocarbon bioaccessibility to earthworms in spiked soils by composite extraction with hydroxypropyl-β-cyclodextrin and organic acids. Pedosphere, 27(3), 502-510.

Full text: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1002016017603461

41.    Ni, N., Wang, F., Song, Y., Shi, R.Y., Bian, Y.R., Gu, C.G., Yang, X.L., Jiang, X, 2017. Mechanisms of biochar reducing the bioaccumulation of PAHs in rice from soil: degradation stimulation VS immobilization. Chemosphere, 196: 288-296.

Full text: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653517321707

42.    Ni Ni, Yang Song, Renyong Shi, Zongtang Liu, Yongrong Bian, Fang Wang, Xinglun Yang, Chenggang Gu, Xin Jiang, 2017. Biochar reduces the bioaccumulation of PAHs from soil to carrot (Daucus carota L.) in the rhizosphere: A mechanism study. Science of the Total Environment, 601–602,1015–1023. (2top,5 IF:5.102, IF:4.9)

Full text: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969717313645

43.    Hu Cheng, Yongrong Bian, Yang Song, Wenxiang He, Chenggang Gu, Fang Wang, Xinglun Yang, Mao Ye, Rongting Ji, Xin Jiang, 2017. A solvent free method of analysis to rapidly determine trace levels of ten medium and low brominated diphenyl ethers in soil pore water. RSC Advances, 7(26):15823-15832.

Full text: https://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2017/ra/c7ra01261f

44.    Xin Jin, Huaizhou Xu, Shanshan Qiu, Mingyun Jia, Fang Wang, Aiqian Zhang, Xin Jiang, 2017. Direct photolysis of oxytetracycline: Influence of initial concentration, pH and temperature. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 332: 224–231.

Full text: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1010603016301319

45.    Mengrong Zhu, Chenggang Gu, Yinwen Cheng, Xuehai Ju, Yongrong Bian, Xinglun Yang, Yang Song, Mao Ye, Fang Wang, Xin Jiang, 2017. Theoretical investigation of congener-specific soil sorption of polychlorinated biphenyls by DFT computation and potent QSAR analyses. Journal of Soils and Sediments, 17(1): 35-46.

Full text: https://link.springer.com/article/10.1007/s11368-016-1487-1

46.    Gu C. G., L. L. Xiang, W. J. Ren, W. Wu, C. Liu, G. D. Fang, F. Wang*, 2017. Multi- interfacial migration/transformation and effects of phthalic acid esters in soils: A review. Journal of Zhejiang University, 43(6):700-712 (*corresponding author).

Full text:

47.    Sheng H. J., Y Song, Y. R. Bian, G. X. Liu, Z. T. Liu, X. Jiang, Fang Wang*, 2016. Advance in Study on Methods for Analysis of N-Acyl-Homoserine Lactones. Acta Pedologica Sinica. 53(4): 832-844 (*corresponding author).

Full text: https://link.springer.com/article/10.1007/s00216-019-02265-4

48.    Fang Wang*, Robert D. Stedtfeld*, Ok-Sun Kim*, Benli Chai, Luxi Yang, Tiffany M. Stedtfeld, Soon Gyu Hong, Dockyu Kim, Hyoun Soo Lim, Syed A. Hashsham, James M. Tiedje, and Woo Jun Sul. 2016. Influence of Soil Characteristics and Proximity to Antarctic Research Stations on Abundance of Antibiotic Resistance Genes in Soils. Environ. Sci. Technol. 50 (23): 12621–12629, DOI: 10.1021/acs.est.6b02863(*equal contribution)

Full text: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.6b02863

49.    Yang Song*, Yang Li, Wei Zhang, Fang Wang*, Yongrong Bian, Lisa A. Boughner, and Xin Jiang*, 2016. Novel Biochar-Plant Tandem Approach for Remediating Hexachlorobenzene Contaminated Soils: Proof-of-Concept and New Insight into the Rhizosphere. J. Agric. Food Chem. 64, 5464−5471(*corresponding authors)

Full text: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jafc.6b01035

50.    Mingyun Jia, Fang Wang*, Xin Jin, Yang Song, Yongrong Bian, Lisa A. Boughner, Xinglun Yang, Chenggang Gu, Xin Jiang*, Qiguo Zhao, 2016. Metal ion-oxytetracycline interactions on maize straw biochar pyrolyzed at different temperatures. Chemical Engineering Journal. 304: 934-940 http://dx.doi.org/10.1016/j.cej. 2016.05.064 (*corresponding authors)

Full text: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894716306878

51.    Yang Song, Fang Wang*, Yongrong Bian, Xinglun Yang, Chenggang Gu, Mao Ye, Xin Jiang*, 2016. Does soil amendment affect the assessment of bioavailability of pentachlorobenzene using hydroxypropyl-β-cyclodextrin extraction method? Clean – Soil, Air, Water, DOI: 10.1002/clen.201400622 (*corresponding authors)

Full text: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/clen.201400622

52.    Fang Wang, Ulrike Dörfler, Xin Jiang, Reiner Schroll, 2016. Predicting Isoproturon long-term mineralization from short-term experiment: Can this be a suitable approach?  Chemosphere , 144: 312-318.

Full text: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653515300862

53.    Lei-Lei Xiang, Yang Song, Yong-Rong Bian, Hong-Jie Sheng, Guang-Xia Liu, Xin Jiang, Guo-Hua Li*, Fang Wang*, 2016. A Purification Method for 10 Polybrominated Diphenyl Ethers in Soil Using Accelerated Solvent Extraction‐Solid Phase Extraction. Chin. J. Anal. Chem., 44(5), 671–677. (*corresponding authors)

Full text: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1872204016609295

54.    Yanan Zhang, Xinglun Yang, Chenggang Gu, Fang Wang, Yongrong Bian, Yang Song, Daizhang Wang, Xin Jiang, 2016. A novel bioaccessibility prediction method for PAHs in soil: Composite extraction with hydroxypropyl-β-cyclodextrin and extracellular polymer substances. Science of the Total Environment, 569: 997-1003.

Full text: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969716312761

55.    Xin Jin, Shanshan Qiu, Ke Wu, Mingyun Jia, Fang Wang, Chenggang Gu, Aiqian Zhang, Xin Jiang, 2016. The effect of Cu2+ chelation on the direct photolysis of oxytetracycline: A study assisted by spectroscopy analysis and DFT calculation. Environmental Pollution, 214: 831-839.

Full text: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749116303505

56.    Robert D. Stedtfeld, Maggie Williams, Umama Fakher, Timothy A. Johnson, Tiffany M. Stedtfeld, Fang Wang, Walid T. Khalife, Mary Hughes, Brett Etchebarne, James M. Tiedje, Syed A. Hashsham, 2016. Antimicrobial Resistance (AR) Dashboard Application for Mapping Environmental Occurrence and Resistant Pathogens.  FEMS Microbiology Ecology. 92, DOI: 10.1093/femsec/fiw020.

Full text: https://academic.oup.com/femsec/article/92/3/fiw020/2470105

57.    Yinping Zhang*, Fang Wang*, Xiaoshu Zhu, Jun Zeng, Qiguo Zhao, Xin Jiang, 2015. Extracellular polymeric substances govern the development of biofilm and mass transfer of polycyclic aromatic hydrocarbons for improved biodegradation. Bioresource Technology, 193: 274-280. doi:10.1016/j.biortech.2015.06.110. (*equal contribution).

Full text: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852415009013

58.    Song, Y., Fang Wang*, F.O. Kengara, Y.R. Bian, X.L. Yang, C.G. Gu, M. Ye, X. Jiang*, 2015. Does powder and granular activated carbon perform equally in immobilizing chlorobenzenes in soil? Environmental Science: Processes & Impacts 17(1):74-80. DOI: 10.1039/C4EM00486H. (*corresponding authors)

Full text: https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2015/em/c4em00486h

59.    Sheng H. J., Y Song, Y. R. Bian, G. X. Liu, X. Jiang, P. Schmitt-Kopplin, Fang Wang*, 2015. Optimization of determination of N-Acyl-Homoserine Lactones in soil solution with gas-chromatography-mass spectrometry, Acta Pedologica Sinica, 52(1): 88-96 (*corresponding author).

Full text: https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2017/ay/c6ay02652d#!

60.    Jin, Xin, Fang Wang, Chenggang Gu, Xinglun Yang, Fredrick O. Kengara, Yongrong Bian, Yang Song and Xin Jiang, 2015. The Interactive Biotic and Abiotic Processes of DDT Transformation under Dissimilatory Iron-Reducing Conditions. Chemosphere 138: 18-24.

   Full text: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004565351500483X

61.    Liu, Zongtang, Chenggang Gu, Mao Ye, Yongrong Bian, Yinwen Cheng, Fang Wang, Xinglun Yang, Yang Song and Xin Jiang, 2015. Debromination of Polybrominated Diphenyl Ethers by Attapulgite-Supported Fe/Ni Bimetallic Nanoparticles: Influencing Factors, Kinetics and Mechanism. Journal of Hazardous Materials 298: 328-337.

Full text: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389415004288

62.    Song, Y., F. Wang, Y.R. Bian, M. Ye, X. Jiang, 2015. Using a Two-liquid-phase System to Investigate the Biodegradation of Trichlorobenzenes. Pedosphere, 25(2): 169-176.

Full text: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1002016015600017

63.    M. Zhang, M. Y. Jia, Y. R. Bian, H.J. Sheng, G. X. Liu, Y. J. Wang, Fang Wang*, 2015. Sorption kinetics and mechanism of Naphthalene corn-stalk-derived biochar with different pyrolysis temperature. Acta Pedologica Sinica, 52(05): 1106-15 (*corresponding author).

Full text: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/es302345e

64.    Zhi-Guo Wu, Fang Wang*, Cheng-Gang Gu, Yin-Ping Zhang, Zong-Zheng Yang, Xiao-Wei Wu, Xin Jiang*, 2014. Aquamicrobium terrae sp. nov., isolated from the polluted soil near a chemical factory. Antonie van Leeuwenhoek 105:1131-1137 (*corresponding author).

Full text: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10482-014-0174-8

65.    Tao Wang, Xin Jiang, Congying Wang, Fang Wang, Yongrong Bian, Guifen Yu, 2014. Adsorption of phenanthrene on Al (oxy)hydroxides formed under the influence of tannic acid. Environ Earth Sci., 71: 773-782.

Full text: https://link.springer.com/article/10.1007/s12665-013-2479-8

66.    Wang, F., A. Fekete, M. Harir, X. Chen, U. Dörfler, M. Rothballer, X. Jiang, P. Schmitt-Kopplin, R. Schroll, 2013. Soil remediation with a microbial community established on a carrier: Strong hints for microbial communication during 1,2,4-Trichlorobenzene degradation. Chemosphere, 92(11):1403-1409.

Full text: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653513004736

67.    Yinping Zhang, Fang Wang*, Haijiang Wei, Zhiguo Wu, Qiguo Zhao, Xin Jiang*, 2013. Enhanced biodegradation of poorly available polycyclic aromatic hydrocarbons by easily available one. International Biodeterioration & Biodegradation, 84: 72-78 (*corresponding author).

Full text: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0964830513002023

68.    Mingyun Jia*, Fang Wang*, Yongrong Bian, Xin Jin, Yang Song, Fredrick Orori Kengara, Renkou Xu, Xin Jiang, 2013. Effects of pH and metal ions on oxytetracycline sorption to maize-straw-derived biochar, Bioresource Technology, 136: 87-93. (*equal contribution).

Full text: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852413003337

69.    Yang Song*, Fang Wang*, Fredrick Orori Kengara, Xinglun Yang, Chenggang Gu, and Xin Jiang, 2013. Immobilization of Chlorobenzenes in Soil Using Wheat Straw Biochar. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 61(18): 4210–4217 (*equal contribution).

Full text: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jf400412p

70.    Zhi-Guo Wu, Dao-Feng Zhang, Ya-Long Liu, Fang Wang, Xin Jiang, Chao Li, Shun-Peng Li, Qing Hong, Wen-Jun Li, 2013. Paracoccus zhejiangensis sp. nov., isolated from activated sludge in wastewater-treatment system. Antonie van Leeuwenhoek, 104(1): 123-128.

Full text: https://link.springer.com/article/10.1007/s10482-013-9932-2

71.    Ye M., X. L. Yang, M. M. Sun, Y. R. Bian, F. Wang, C. G. Gu, H. J. Wei, Y. Song, L. Wang, X. Jin, X. Jiang. Use of organic solvents to extract organochlorine pesticides (OCPs) from aged contaminated soils. Pedosphere, 2013 23(1): 10-19.

Full text: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1002016012600757

72.    Congying Wang*, Fang Wang*, Qing Hong, Yinping Zhang, Fredrick Orori Kengara, Zengbo Li, Xin Jiang, 2013. Isolation and characterization of a toxic metal-resisting Phenanthrene-degrader Sphingobium sp. in a two-liquid-phase partitioning bioreactor (TPPB). Environmental Earth Sciences, 70: 1765-1773 (*equal contribution)

Full text: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12665-013-2264-8

73.    Zhang Y. P. *, Wang, F.*, Y. R. Bian, F. O. Kengara,  C. G. Gu, Q.G.  Zhao, X. Jiang, 2012. Enhanced desorption of humin-bound phenanthrene by attached phenanthrene-degrading bacteria. Bioresource Technology, 123: 92-97. (* equal contribution). 

Full text: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852412011479

74.    Song Y.*, Wang, F.*, Y. R. Bian, F. O. Kengara, M. Y. Jia, Z. B. Xie, X. Jiang, 2012. Bioavailability assessment of hexachlorobenzene in soil as affected by wheat straw biochar. Journal of Hazardous Materials, 217-218: 391-397. (*equal contribution).

Full text: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389412003342

75.    Song Y.*, Wang, F.*, Y. R. Bian, Y. P. Zhang, X. Jiang, 2012. Chlorobenzenes and organochlorinated pesticides in vegetable soils from an industrial site, China. Journal of Environmental Sciences, 24(3): 362-369 (*equal contribution).

Full text: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1001074211607201

76.    Zhao Z. H., L. L. Xia, F. Wang, X. Jiang, Y. Z. Gao, 2012. Optimization of extractants, purifying packings, and eluents for analytical extraction of organochlorine pesticides in Hydragric Acrisols. Environmental Monitoring and Assessment, 184(8): 5159-5171.

Full text: https://link.springer.com/article/10.1007/s10661-011-2330-1

77.    Song Y., F. Wang, X. L. Yang, C. Y. Liu, F. O. Kengara, X. Jin, X. Jiang, 2011. Chemical extraction to assess the bioavailability of chlorobenzenes in soil with different aging periods. Journal of Soils and Sediments, 11(8): 1345-1354.

Full text: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11368-011-0414-8

78.    Wang C.Y., F. Wang, T. Wang, X. L. Yang, Y. R. Bian, F. O. Kengara, Z. B. Li, X. Jiang, 2011. Comparison of the effects of autoclaving and mercuric chloride sterilization on PAHs dissipation in a two-liquid-phase (TLP) soil slurry. Pedosphere, 21(1): 56-64.

Full text: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1002016010600793

79.    Song Y., F. Wang, F. O. Kengara, Y. R. Bian, X. L. Yang, C. Y. Liu, X. Jiang, 2011. Improved biodegradation of 1,2,4-Trichlorobenzene by adapted microorganisms in agricultural soil and in soil suspension culture, Pedosphere, 21(4): 423-431.

Full text: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1002016011601446

80.    Zhang Y. P.*, Wang, F.*, X. L. Yang, C. G. Gu, F. O. Kengara, Q. Hong, Z. Y. Lv, X. Jiang, 2011. Extracellular polymeric substances enhanced mass transfer of polycyclic aromatic hydrocarbons in the two-liquid-phase system for biodegradation. Applied Microbiology and Biotechnology, 90(3): 1063-1071. (*equal contribution).

Full text: https://link.springer.com/article/10.1007/s00253-011-3134-5

81.    Zhang Y. P.*, Wang, F.*, C. Y. Wang, Q. Hong, F. O. Kengara, T. Wang, Y. Song, X. Jiang, 2011. Enhanced microbial degradation of humin-bound phenanthrene in a two- liquid-phase system, Journal of Hazardous Materials, 186(2-3): 1830-1836. (*equal contribution).

Full text: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389410016626

82.    Wang, F., U. Dörfler, M. Schmid, D. Fischer, L. Kinzel, H. Scherb, J.C. Munch, X. Jiang, R. Schroll, 2010. Homogeneous inoculation vs. microbial hot spots of isolated strain and microbial community: What is the most promising approach in remediating 1,2,4-TCB contaminated soils? Soil Biology & Biochemistry, 42(2): 331-336.

Full text: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038071709004271

83.    Wang F., M. Schmid, X. Jiang, R. Schroll, 2010. Development and application of specific probes for Bordetella sp. In soil by fluorescence in situ hybridization. Acta Pedologica Sinica, 47(1): 51-57 (in Chinese)

Full text: https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20103167497

84.    Wang C. Y., F. Wang, T. Wang, Y. R. Bian, X. L. Yang, X. Jiang, 2010. PAHs biodegradation potential of indigenous consortia from agricultural soil and contaminated soil in two-liquid-phase bioreactor (TLPB). Journal of Hazardous Materials, 176(1-3): 41–47.

Full text: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389409017749

85.    Yang X. L., F. Wang, C. G. Gu, X. Jiang, 2010. Tenax TA extraction to assess the bioavailability of DDTs in cotton field soils. Journal of Hazardous Materials, 179(1-3): 676-683.

Full text: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389410003614

86.    Liu C. Y., X. Jiang, F. Wang, X. L. Yang, T. Wang, 2010. Hexachlorobenzene dechlorination as affected by nitrogen application in acidic paddy soil. Journal of Hazardous Materials, 179(1-3): 709-714.

Full text: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389410003651

87.    Tao Y. Q., X. Jiang, Y. R. Bian, X. L. Yang, F. Wang, 2009. Transport of Malathion in Homogeneous Soil Liquid Chromatographic Columns: Influence of Nonequilibrium sorption. Vadose Zone Journal, 8(1): 42-51.

Full text: https://dl.sciencesocieties.org/publications/vzj/abstracts/8/1/42

88.    Gu C. G., X. Jiang, X. H. Ju, X. D. Gong, F. Wang, Y. R. Bian, C. Sun, 2009. QSARs for congener-specific toxicity of polyhalogenated dibenzo-p-dioxins with DFT and WHIM theory. Ecotoxicology and Environmental Safety, 72(1): 60-70.

Full text: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147651308001061

89.    Gu C. G., X. H. Ju, X. Jiang, F. Wang, S. G. Yang, C. Sun, 2009. DFT study on the bromination pattern dependence of electronic properties and their validity in quantitative structure-activity relationships of polybrominated diphenyl ethers, SAR and QSAR in Environmental Research, 20(3-4): 287-307.

Full text: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10629360902949468

90.    Yao F. X., G. F. Yu, F. Wang, X. L. Yang, X. Jiang, 2008. Aging activity of DDE in dissimilar rice soils in a greenhouse experiment. Chemosphere, 71(6): 1188-1195.

Full text: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653507012325

91.    Yin C. Q., X. Jiang, X. L. Yang, Y. R. Bian, F. Wang, 2008. Polycyclic aromatic hydrocarbons in soils in the vicinity of Nanjing, China. Chemosphere, 73(3): 389-394.

Full text: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653508007030

92.    Wang, F., S. Grundmann, M. Schimd, U. Doerfler, S. Roherer, J. C. Munch, A. Hartmann, X. Jiang, R. Schroll, 2007. Isolation and characterization of 1,2,4-trichlorobenzene mineralizing Bordetella sp. and its bioremediation potential in soil. Chemosphere, 67(5): 896-902.

Full text: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653506014718

93.    Wang, F., X. Jiang, Y. R. Bian, G. F. Yu, H. J. Gao, J. C. Munch, R. Schroll, 2007.   Journal of Environmental Sciences, 19(5): 584-590.

Full text: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1001074207600977

94.    Wang F., U. Dörfler, M. Schmid, S. Grundmann, J. C. Munch, X. Jiang, R. Schroll, 2007. Identification of 1,2,4-Trichlorobenzene Mineralization bacteria and their funtion analysis. Environmental Science, 28(5): 142-147 (in Chinese).

Full text: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653506014718

95.    Yang X. L., X. Jiang, G. F. Yu, F. X. Yao, Y. R. Bian, F. Wang, 2007. Leaf-air transfer of organochlorine pesticides from three selected vegetables. Environmental Pollution 148(2): 555-561.

Full text: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749106006725

96.    Yao F. X., G. F. Yu, Y. R. Bian, X. L. Yang, F. Wang, X. Jiang, 2007. Bioavailability to grains of rice of aged and fresh DDD and DDE in soils. Chemosphere, 68(1): 78-84.

Full text: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653506017838

97.    Wang L. G., X. Jiang, D. Y. Yan, J. S. Wu, Y. R. Bian, F. Wang, 2007. Behavior and fate of chlorpyrifos introduced into soil–crop systems by irrigation. Chemosphere, 66(3): 391-396.

Full text: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653506007958

98.    Deng J. C., X. Jiang, X. Lu, G. F. Yu, F. Wang, B. Zhang, 2007. Atrazine adsorption on a Fluvo-aquic soil as influenced by contact period. Pedosphere, 17(6): 786-791.

Full text: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1002016007600940

99.    Wang, F., Y. R. Bian, X. Jiang, H. J. Gao, G. F. Yu, J. C. Deng, 2006. Residue characteristics of organochlorine pesticides in Lou soils with different fertilization modes. Pedosphere, 16(2): 161-168

Full text: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1002016006600398

100.  Yao F. X., X. Jiang*, G. F. Yu, F. Wang, Y. R. Bian, 2006. Evaluation of stimulated dechlorination of p,p’-DDT in acidic paddy soil. Chemosphere, 64(4): 628-633.

Full text: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653505014244

101.   Yan D.Y., X. Jiang*, G. F. Yu, Z. H. Zhao, Y. R. Bian, F. Wang, 2006. Quantitative structure–toxicity relationships of organophosphorous pesticides to fish (Cyprinus carpio), Chemosphere, 63(5): 744-750.

Full text: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653505010088

102.   Gao, H. J., X. Jiang*, F. Wang, Y. R. Bian, D. Z. Wang, J. C. Deng and D. Y. Yan, 2005. Residual Levels and New Inputs of Chlorinated POPs in Agricultural Soils from Taihu Lake Region. Pedosphere, 15(3): 301-309.

Full text: https://link.springer.com/article/10.1007/s00244-008-9173-y

103.   Gao, H. J., X. Jiang*, F. Wang, D. C. Wang and Y. R. Bian, 2005. Residual Levels and Bioaccumulation of Chlorinated Persistent Organic Pollutants (POPs) in Vegetables from Suburb of Nanjing, P. R. ChinaBulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 74(4): 673-680.

Full text: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00128-005-0636-9

104. Wang, L. G., X. Jiang*, F. Wang, Y. R. Bian, S. Forster and D. Marterns, 2004. Separation of chlorinated hydrocarbons and organophosphorus, pyrethroid pesticides by silica gel fractionation chromatography and their simultaneous determination by GC-MS, Journal of Environmental Sciences, 16(2): 168-271.

Full text: https://content.iospress.com/articles/journal-of-environmental-sciences/jes16-2-20


Patents

1.       Wang, Fang, Xiang leilei, Hongjie Sheng, Gu Chenggang, Xinglun Yang, Song Yang, Bian Yongrong, and Jiang Xin. A kind of acid silica gel filler based on graphene oxide dispersion: preparation method and Application. People’s Republic of China Patent (Patent No. ZL201811557449.1).

2.       Wang, Fang, Xiang leilei, Bian Yongrong, Jiang Xin, Gu Chenggang, Song Yang and Sheng Hongjie. A pretreatment technique for the determination of polybrominated diphenyl ether in vegetables. People’s Republic of China Patent (Patent No. ZL201710043091.0).

3.       Wang, F., H. J. Sheng, Y Song, Y. R. Bian, C. G. Gu, X. L. Yang, M. Ye, X. Jiang. The method of extraction and purification of N-Acyl-Homoserine Lactones in soil and its applicaton. People’s Republic of China Patent (Patent No. ZL201610941216.7).

4.       Wang, F., H. J. Sheng, Y Song, Y. R. Bian, X. Jiang, C. G. Gu, X. L. Yang, M. Ye. Determination meathod of N-Acyl-Homoserine Lactones in soil solution with gas-chromatography-mass spectrometry. People’s Republic of China Patent (Patent No.  ZL201410255272.6).

5.       Wang, F., M. Y. Jia, X. Jiang, Y. R. Bian, Y. Song, Z. B. Xie, X. L. Yang, C. G. Gu. The method of removing oxytetracycline from livestock and poultry wastewater by straw-derived biochar. People’s Republic of China Patent (Patent No.  ZL201310011111.8).

6.       Wang, F., Y. Song, X. Jiang, Y. R. Bian, C. G. Gu, X. L. Yang. A method for the extraction and determination of chlorobenzene organic pollutants in silicone oil. People’s Republic of China Patent (Patent No. ZL201210173322.7).

7.       Wang, F., Y. Song, X. Jiang, X. L. Yang, C. G. Gu, Y. R. Bian. A method for the degradation of chlorobenzene organic pollutants by a two-liquid-phase system. People’s Republic of China Patent (Patent No. ZL201010581764.6).

8.       Hu Cheng, Yongrong Bian, Yang Song, Rongting Ji, Fang Wang and Xin Jiang. The application of a green activator in the preparation of porous carbon materials. People’s Republic of China Patent (Patent No. ZL201711104492.9).

9.       Hu Cheng, Yongrong Bian, Yang Song, Fang Wang,  Chenggang Gu, Xinlun yang, Mao Ye, Rongting Ji and Xin Jiang. An expansion and integration device for soil and soil solution sampling. People’s Republic of China Patent (Patent No. ZL201621390363.1).

10.    Yang X. L., M Ye, X. Jiang, Y. R. Bian, C. G. Gu, F. Wang, Y. Song, H. J. Wei, J. T. Wang. Equipment and techniques for multiple heterotopic remediation of soil contaminated by organochlorine pesticides. People’s Republic of China Patent (Patent No. ZL201310092 591.5).

11.    Yang X. L., M Ye, X. Jiang, F. Wang, Y. R. Bian, C. G. Gu, H. J. Wei. A eluent solution and remediation technique for soil contaminated by organochlorine pesticides. People’s Republic of China Patent (Patent No. ZL201010547630.2). 


Research Interests

 • Environmental chemistry of classic and emerging contaminants, including PAHs, Chlorobenzenes, PBDEs, DDT, phthalate ester, antibiotics and resistant genes, etc.
 • Transformation, transport, bioavailability, plant uptake and risk mitigation of organic contaminants and antibiotic resistant genes in the soil environment
 • Remediation of soil contaminated by organic pollutants and antibiotic resistant genes
 • Method development for trace organic contaminant analysisCollaboration

Prof. Dr. Fang Wang has well established a long term cooperation with Michigen State University,  German Research Center for Environemntal Health, Technical University Munich, Helhinki University, etc. 

Students

已指导学生

柳广霞  博士研究生  083001-环境科学  

吴为  硕士研究生  077601-环境科学  

许敏  博士研究生  083001-环境科学  

相雷雷  博士研究生  083001-环境科学  

付玉豪  博士研究生  083001-环境科学  

王宇  博士研究生  083001-环境科学  

现指导学生

梅芝  博士研究生  083001-环境科学  

豆庆圆  博士研究生  083001-环境科学  

赵之良  博士研究生  083001-环境科学  

温新  硕士研究生  077601-环境科学  

廖茂园  博士研究生  083001-环境科学  

PROFESSIONAL ACTIVITIES


Professional Activity: 

2022 - to date, Editorial board member of “Current Opinion in Environmental Science & Health”

2021 - to date, Co-Chair of working group of Collaboration between Soil Science Society of China and Soil Science Society of America  

2021 - to date, Consultant for International Atomic Energy Agency

2021 - to date, Editor of “Sustainable Horizons” 

2021 - to date, Guest Editor of “European Journal of Soil Science”

2020 - to date, Chair of the International Collaboration Committee of Soil Science Society of China

2020 - to date, Scientific Committee member, The Catalan Institute for Water Research, Spain

2020 - to date, Vice Chair of the Soil Chemistry committee of Soil Science Society of China

2020 - to date, Academic Editor of《The Innovation》

2020 - to date, Guest Editor of《Soil Use and Management》

2018 - to date, Committee board member of the Soil Remediation Division of the Soil Science Society of China

2020 - to date, Executive Council member of the Soil Science Society of Jiangsu Province, China

2019 - to date, Associate Editor of《Science of the Total Environment》

2019 - to date, Editorial board member of《Heliyon》, Guest Editor of《Acta Pedologica Sinica》and《Soil》

2018 - to date, Editorial board member of《Science of the Total Environment》 and 《Soil》

2018 - to date, Committee board member of the Soil Environmental Science Division of the Soil Science Society of China

2016 - to date, Council member of the Soil Science Society of Jiangsu Province, China

2016 - to date, Committee board member of the Soil Chemistry Division of the Soil Science Society of China

2016 - to date, Committee board member of the Soil pollution and remediation Division of the Soil Science Society of Jiangsu Province, China


 


Peer Review for Archival Journals: 

The ISME Journal, Trends in Biotechnology, Environmental International, Environmental Science & Technology, Bioresource Technology, Journal of Agricultural and Food Chemistry, Journal of Hazardous Materials, Chemical Engineering Journal, Science of the Total Environment, Geoderma, Chemosphere, Environmental Pollution, Environmental Research, Frontiers in Microbiology, etc.

FUNDED RESEARCH

1. 2021-2026: Isotope Technology and Molecular Biotechnology Combined to Trace the Migration and Propagation of Antimicrobials and Antibiotic Resistance Genes in Soil-Plant Systems, International Atomic Energy Agency, IAEA Coordinated Research Project  (No. D15022).

2. 2021-2026: Biotechnology for efficient prevention of pollution and diseases in the black soil,  the Strategic Priority Research Program of the Chinese Academy of Sciences (No. XDA28030500). 

3. 2021-2024: Remediation principle of multi-media of soil-water sytem in the contaminated site, National Key Basic Research program of China (No. 2020YFC1807000).

4. 2020-2023: Enviromental process of biofilm enhanced reducing manure-born antibiotic resistant genes in soil, National Natural Science Foundation of China (No. 41977137). 

5. 2017-2020: Reducing transmission of antibiotic resistant genes from manure amended soil to crops via biochar, National Natural Science Foundation of China (No. 21677149).

6. 2016-2020:  Transfer and transform of phthalate ester and hormone in the soil and vegetable system, National Key Basic Research program of China (No. 2016YFD0800204).

7. 2016-2018:  Transfer of antibiotics and resistance genes in soil and plant system, the key project of the Institute of Soil Science, Chinese Academy of Sciences (No. ISSASIP1616).

8. 2015-2018: Quorum sensing involved biodegradation of chlorobenzen in soil, the Outstanding Youth Fund of Natural Science Foundation of Jiangsu, China (No. BK20150050). 

9. 2013-2016: Biofilm effects on the degradation of chlorobenzenes in soil by immobilized bacterial community, National Natural Science Foundation of China (No. 21277148) 

10. 2011-2013: The mechanism of high efficiency degradation of chlorobenzenes in soil by immobilized microorganisms, Funding for Youth Talent in the knowledge innovation program of the  Chinese Academy of Sciences (No. KZCX2-EW-QN403) 

11. 2010-2012: Enhanced degradation of 1,2,4-Trichlorobenzenes in soil by immobilized bacteria, Natural Science Foundation of Jiangsu in China (No. BK2010608)

12. 2008-2010: Degradation pathway and key gene of 1,2,4-TCB by Bordetella sp., National Natural Science Foundation of China (No. 20707028) 

13. 2007-2009: Biomineralization behaviour of 1,2,4-TCB in soil, Natural Science Foundation of Jiangsu in China (No. BK2007264)