General

Zhengping Wong,male ,doctoral tutor

Shenzhen institute of advanced technology, Chinese academy of sciences
E-mail: zp.wang@siat.ac.cn
Address: no. 1068 xueyuan avenue, xili university town, nanshan district, shenzhen
Postal code: