General

Feiyan Cai

PH.D. Professor, 

Email: fy.cai@siat.ac.cn

Institute: Paul C. Lauterbur Research Center for Biomedical Imaging, Shenzhen Institute of Advanced Technology (SIAT), Chinese Academy of Sciences (CAS).

Address: 1068 Xueyuan Avenue, Shenzhen University Town, Shenzhen, P.R. China


Research Areas

Acoustofluidics, Acoustic tweezers, Wave in complex medium

Education

2003. 9- 2008. 6  Wuhan University, Wuhan, P. R. China 

  • Ph. D. in Condensed Matter Physics
  • Major Field: Theory and Application of Phononic Crystal 
  • Advisor: Prof. Zhengyou Liu

1999. 9- 2003. 6  Huazhong Normal University, Wuhan, P.R. China

  • B. S. in Physics  

Experience

  • 12/2016- Present   Professor, SIAT

  • 07/2019-12/2020   Visiting Scholar, National Center for Physical Acoustic, The University of Mississippi

  • 08/2011-12/2016   Associate Professor, SIAT

  • 01/2009-07/2012   Postdoctoral Scholar, Institute of Computing Technology, CAS

  • 11/2010-01/2011   Visiting scholar, Hong Kong University of Science and Technology

  • 07/2008-07/2011   Assistant Professor, SIAT

Publications

Google scholar webpage: https://scholar.google.com/citations?user=MMyNU0AAAAAJ&hl=en


(#Co-first author, *Co-Corresponding author)

(1)     Yanni He, Fei Li, Peng Jiang, Feiyan Cai, Qin Lin, Meijun Zhou, Hongmei Liu & Fei Yan. Remote control of the recruitment and capture of endogenous stem cells by ultrasound for in situ repair of bone defects. Bioactive Materials 21, 223-238 (2023).

(2)     Jinping Wang, Feiyan Cai*, Qin Lin, Degang Zhao & Hairong Zheng. Acoustic radiation force dependence on properties of elastic spherical shells in standing waves. Ultrasonics, 106836 (2022).

(3)     Laixin Huang, Fei Li, Feiyan Cai, Long Meng, Wei Zhou, Deqing Kong & Hairong Zheng. Phononic crystal-induced standing Lamb wave for the translation of subwavelength microparticles. Applied Physics Letters 121, 023505 (2022).

(4)     Joseph Rufo, Feiyan Cai*, James Friend*, Martin Wiklund*, Tony Jun Huang*. Acoustofluidics for biomedical applications. Nature Reviews Methods Primers 2, 30 (2022).

(5)      Xiangxiang Xia, Yongchuan Li, Feiyan Cai*, Hui Zhou, Teng Ma, Jinping Wang, Jiaqian Wang, Hairong Zheng*. Three-dimensional spiral motion of microparticles by a binary-phase logarithmic-spiral zone plate. The Journal of the Acoustical Society of America 150, 2401-2408 (2021).

(6)      Jieqiong Wang, Liting Xie, Yu Shi, Lijuan Ao, Feiyan Cai, Fei Yan*. Early Detection and Reversal of Cell Apoptosis Induced by Focused Ultrasound-Mediated Blood–Brain Barrier Opening. ACS Nano,  (2021).

(7)     Min Su, Xiangxiang Xia, Baoqiang Liu, Zhiqiang Zhang, Rong Liu, Feiyan Cai, Weibao Qiu, Lei Sun. High frequency focal transducer with a Fresnel zone plate for intravascular ultrasound. Applied Physics Letters 119, 143702 (2021).

(8)      Ye Yang#, Teng Ma#,*, Sinan Li#, Qi Zhang, Jiqing Huang, Yifei Liu, Jianwei Zhuang, Yongchuan Li, Xuemin Du, Lili Niu, Yang Xiao, Congzhi Wang, Feiyan Cai*, Hairong Zheng*. Self-Navigated 3D Acoustic Tweezers in Complex Media Based on Time Reversal. Research 2021, 9781394 (2021).

(9)     Qin Lin, Jiaqian Wang, Feiyan Cai*, Rujun Zhang, Degang Zhao, Xiangxiang Xia, Jinping Wang, Hairong Zheng. A deep learning approach for the fast generation of acoustic holograms. Journal of the Acoustical Society of America 149, 2312-2322 (2021).

(10)    Lei Tong, Zhu Xiong, Ya-Xi Shen, Yu-Gui Peng, Xin-Yu Huang, Lei Ye*, Ming Tang, Fei-Yan Cai, Hai-Rong Zheng*, Jian-Bin Xu*, Gary J. Cheng*, Xue-Feng Zhu*, An Acoustic Meta-Skin Insulator. Advanced Materials, 2002251 (2020).

(11)    Long Meng#, Xiaoyu Cui#, Chenyu Dong, Xiufang Liu, Wei Zhou, Wenjun Zhang, Xinhui Wang, Lili Niu, Fei Li, Feiyan Cai, Junru Wu, Hairong Zheng*, Microbubble enhanced acoustic tweezers for size-independent cell sorting. Appl Phys Lett 116, 073701 (2020).

(12)   Qin Lin, Wei Zhou, Feiyan Cai*, Fei Li, Xiangxiang Xia, Jieqiong Wang, Degang Zhao, Fei Yan, Long Meng, Hairong Zheng*, Trapping of sub-wavelength microparticles and cells in resonant cylindrical shells. Applied Physics Letters 117, 053501 (2020).

(13)     Xiangxiang Xia, Yongchuan Li, Feiyan Cai*, Hui Zhou, Teng Ma, Hairong Zheng*, Ultrasonic tunable focusing by a stretchable phase-reversal Fresnel zone plate. Applied Physics Letters 117, 021904 (2020).

(14)    Qin Lin, Feiyan Cai*, Fei Li, Degang Zhao, Xiangxiang Xia, Wei Zhou, Long Meng, Hairong Zheng*, The compact acoustic liquid sensor based on the circumferential modes of a cylindrical shell. Sensors and Actuators A: Physical 304, 111843 (2020).

(15)   Fei Li, Feiyan Cai*, Likun Zhang, Zhengyou Liu, Feng Li, Long Meng, Junru Wu, Jiangyu Li, Xiaofeng Zhang, Hairong Zheng*, Phononic-Crystal-Enabled Dynamic Manipulation of Microparticles and Cells in an Acoustofluidic Channel. Physical Review Applied 13, 044077 (2020). (Featured in Physics, Editors' Suggestion)

(16)    Zhichao Ma, Yinning Zhou, Feiyan Cai, Long Meng, Hairong Zheng, Ye Ai*, Ultrasonic microstreaming for complex-trajectory transport and rotation of single particles and cells. Lab on a Chip 20, 2947-2953 (2020).

(17)    Ye Yang#, Congzhi Wang#, Yongchuan Li, Jiqing Huang, Feiyan Cai, Yang Xiao, Teng Ma*, Hairong Zheng*, Development of Scalable 2D Plane Array for Transcranial Ultrasonic Neuromodulation on Non-human Primates: An Ex Vivo Study. IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, 28, 361-369 (2019).

(18)   Long Meng#, Xiufang Liu#, Yuchen Wang#, Wenjun Zhang, Wei Zhou, Feiyan Cai, Fei Li, Junru Wu, Lisheng Xu, Lili Niu*, Hairong Zheng*, Sonoporation of Cells by a Parallel Stable Cavitation Microbubble Array. Advanced Science 6, 1900557 (2019).

(19)   Yaxi Shen#, Yugui Peng#Feiyan Cai*, Kun Huang, DeGang Zhao, ChengWei Qiu*, Hairong Zheng*  Xue-Feng Zhu*, Ultrasonic super-oscillation wave-packets with an acoustic meta-lens. Nature communications 10, 3411, (2019).

(20)   Long Meng, Feiyan Cai, Fei Li, Wei Zhou, Lili Niu, Hairong Zheng, Acoustic tweezers. Journal of Physics D: Applied Physics 52, 273001 (2019).

(21)   Fei Li#, Xiangxiang Xia#, Zhiting Deng#, Junjun Lei, Yaxi Shen, Qin Lin, Wei Zhou, Long Meng, Junru Wu, Feiyan Cai*, and Hairong Zheng*, Ultrafast Rayleigh-like streaming in a sub-wavelength slit between two phononic crystal plates. Journal of Applied Physics 125, 134903, (2019)

(22)   Yaxi Shen, Xuefeng Zhu*, Feiyan Cai*, Teng Ma*, Fei Li, Xiangxiang Xia, Yongchuan Li, Congzhi Wang, Hairong Zheng. Active acoustic metasurface: Complete elimination of grating lobes for high-quality ultrasound focusing and controllable steering, Physical Review Applied. 11(3), 034009. (2019).

(23)   Di Xu, Feiyan Cai*, Mian Chen, Fei Li, Chen Wang, Long Meng, Dehui Xu, Wei Wang, Junru Wu, Hairong Zheng*. Acoustic manipulation of particles in a cylindrical cavity: Theoretical and experimental study on the effects of boundary conditions. Ultrasonics 93:18-25. (2019).

(24)    Xiangxiang Xia, Feiyan Cai*, Fei Li, Long Meng, Teng Ma, Hui Zhou, Manzhu Ke*, Chunyin Qiu, Zhengyou Liu, Hairong Zheng. Planar Ultrasonic Lenses Formed by Concentric Circular Sandwiched-Ring Arrays. Advanced Materials Technologies.4, 1800542. (2019).

(25)    Wei ZhouMian ChenXiufang LiuWenjun ZhangFeiyan Cai,  Fei LiJunru WuJinping Wang,  Yang WangXiaowei Huang,  Zhengrong LinHui Zhou,  Long Meng,*  Lili Niu,*  Hairong Zheng* Selective photothermal ablation of cancer cells by patterned gold nanocages using surface acoustic waves. Lab Chip 19, 3387-3396 (2019).

(26)   Yanyan Yu, Zhiqiang Zhang, Feiyan Cai, Min Su, Qiuju Jiang, Qifa Zhou, Mark S. Humayun, Weibao Qiu, Hairong Zheng, A Novel Racing Array Transducer for Noninvasive Ultrasonic Retinal Stimulation: A Simulation Study. Sensors 19, 1825 (2019).

(27)   Guofeng Li, Weibao Qiu, Zhiqiang Zhang, Qiuju Jiang, Min Su, Ruilin Cai, Yongchuan Li, Feiyan Cai, Zhiting Deng, Di Xu, Huailing Zhang, Hairong Zheng. Noninvasive Ultrasonic Neuromodulation in Freely Moving Mice. IEEE transactions on bio-medical engineering 66(1):217-224. (2018).

(28)    Fei Li#, Fei Yan#, Zhiyi Chen#, Junjun Lei, Jinsui Yu, Mian Chen, Wei Zhou, Long Meng, Lili Niu, Junru Wu, Jiangyu Li, Feiyan Cai*, Hairong Zheng*. Phononic crystal-enhanced near-boundary streaming for sonoporation. Appl Phys Lett 113(8). (2018). (Cover article)

(29)    Fei Li#, Yang Xiao#, Junjun Lei, Xiangxiang Xia, Wei Zhou, Long Meng, Lili Niu, Junru Wu, Jiangyu Li, Feiyan Cai*, Hairong Zheng*. Rapid acoustophoretic motion of microparticles manipulated by phononic crystals. Appl Phys Lett 113(17):173503. (2018).

(30)   Kaiyue Wang#, Wei Zhou#, Zhengrong Lin, Feiyan Cai, Fei Li, Junru Wu, Long Meng*, Lili Niu*, Hairong Zheng*. “Sorting of tumour cells in a microfluidic device by multi-stage surface acoustic waves. Sensors and Actuators B: Chemical. 258, 1174-1183. (2018).

(31)   Jian Zhang, Zhuwen Chen, Yanding Wang, Guangchao Zheng, Hairong Zheng, Feiyan Cai, Mei Hong, Influence of the nature of amino acids on the formation of mesoporous LTA-type zeolite. Microporous and Mesoporous Materials 252, 79-89 (2017).

(32)    Mian Chen, Feiyan Cai, Chen Wang, Zhiyong Wang, Long Meng, Fei Li, Pengfei Zhang, Xin Liu, Hairong Zheng*. Observation of Metal Nanoparticles for Acoustic Manipulation. Advanced Science, 1600447 (2017).

(33)    Mengdi Gao#, Yanyan Yu#, Huixia Zhao, Guofeng Li, Hongyang Jiang, Congzhi Wang, Feiyan Cai, Leanne Chan, Bernard Chiu, Wei Qian, Weibao Qiu*, Hairong Zheng*. Simulation study of an ultrasound retinal prosthesis with a novel contact-lens array for noninvasive retinal stimulation. IEEE transactions on neural systems and rehabilitation engineering. 25, 1605-1611, (2017).

(34)    Xianyu Huang, Feiyan Cai*, Wencheng Li, Hairong Zheng, Ke Deng*, Heping Zhao, Acoustic manipulation of particles by a resonant one-dimensional grating in air, Acta Physica Sinica, 66, 44301-044301 (2017).

(35)   Jian Zhang, Shan Bai, Zhuwen Chen, Yanding Wang, Lei Dong, Hairong Zheng, Feiyan Cai, Mei Hong, Core-shell zeolite Y with ant-nest like hollow interior constructed by amino acids and enhanced catalytic activity. Journal of Materials Chemistry A 5, 20757-20764 (2017).

(36)   Wei Zhou#, Jingjing Wang#, Kaiyue Wang#, Bin Huang, Lili Niu, Fei Li, Feiyan Cai, Yan Chen, Xin Liu, Xiaoyan Zhang, Hankui Cheng, Lijun Kang*, Long Meng*, Hairong Zheng*, “Ultrasound neuro-modulation chip: activation of sensory neurons in Caenorhabditis elegans by surface acoustic waves. Lab on a Chip. 17, 1725-1731, (2017).Cover article

(37)   Chen Wang, Feiyan Cai*, Fei Li, Long Meng, Jiangyu Li, Junru Wu, Yan Kang*, Hairong Zheng. “A highly sensitive compact liquid sensor based on slotted phononic crystal plates. Lab on a Chip 16, 4595-4600 (2016).

(38)   Wei Zhou#, Lili Niu#Feiyan Cai, Fei Li, Chen Wang, Xiaowei Huang, Jingjing Wang, Junru Wu, Long Meng*, Hairong Zheng*. “Spatial selective manipulation of microbubbles by tunable surface acoustic waves. Biomicrofluidics 10, 034121 (2016).

(39)   Chaowei Xu#Feiyan Cai#, Shuhong Xie, Fei Li, Rong Sun, Xianzhu Fu, Rengen Xiong, Yi Zhang, Hairong Zheng*, Jiangyu Li*. “Phononic Crystal Tunable via Ferroelectric Phase Transition. Physical Review Applied 4, 034009 (2015).

(40)    Feiyan Cai, Fei Li, Long Meng, Junru Wu, Hairong Zheng*. “Strong localization of an acoustic wave in a sub-wavelength slot between two plates. The Journal of the Acoustical Society of America 137, 1251-1256 (2015).

(41)   K. Jagajjanani Rao, Fei Li, Long Meng, Hairong Zheng, Feiyan Cai*, Wei Wang*. A Force to Be Reckoned With: A Review of Synthetic Microswimmers Powered by Ultrasound. Small 11, 2836-2846 (2015).

(42)   Long Meng#, Zhiting Deng#, Lili Niu#, Fei Li, Fei Yan, Junru Wu, Feiyan Cai*, Hairong Zheng*. A Disposable Microfluidic Device for Controlled Drug Release from Thermal-Sensitive Liposomes by High Intensity Focused Ultrasound. Theranostics 5, 1203-1213 (2015).

(43)   Hairong Zheng, Feiyan Cai, Fei Yan, Lili Niu, Fei Li, Long Meng, Weibao Qiu, Multi-functional biomedical ultrasound: Imaging, manipulation, neuromodulation and therapy, Chinese Science Bulletin, 60, 1864-1873 (2015).

(44)    Fei Li#Feiyan Cai#, Zhengyou Liu, Long Meng, Ming Qian, Chen Wang, Qian Cheng, Menglu Qian, Xin Liu, Junru Wu, Jiangyu Li, and Hairong Zheng*, "Phononic-Crystal-Based Acoustic Sieve for Tunable Manipulations of Particles by a Highly Localized Radiation Force." Physical Review Applied, 1, 051001, (2014). Featured in Physics, Editors' Suggestion

(45)   Jie Zhang#, *, Long Meng#, Feiyan Cai, Hairong Zheng*, and Charles R. P. Courtney, "Multi-scale patterning of microparticles using a combination of surface acoustic waves and ultrasonic bulk waves." Applied Physics Letters, 104, 224103 (2014).

(46)   Long Meng, Feiyan Cai*, Peng Jiang, Zhiting Deng, Fei Li, Lili Niu, Yan Chen, Junru Wu, and Hairong Zheng*, “On-chip targeted single cell sonoporation with microbubble destruction excited by surface acoustic waves. Applied Physics Letters 104 (7), 073701 (2014).

(47)   Long Meng#Feiyan Cai#, Juanjuan Chen, Lili Niu, Yanming Li, Junru Wu, and Hairong Zheng*, "Precise and programmable manipulation of microbubbles by two-dimensional standing surface acoustic waves." Applied Physics Letters, 100, 173701 (2012).

(48)   Feiyan Cai, Zhaojian He, Zhengyou Liu, Long Meng, Xin Cheng, and, Hairong Zheng*, “Acoustic trapping of particle by a periodically structured stiff plate. Applied Physics Letters. 99, 253505 (2011).

(49)   Long Meng#Feiyan Cai#, Zidong Zhang, Lili Niu, Qiaofeng Jin, Fei Yan, Junru Wu, Zhanhui Wang and Hairong Zheng* "Transportation of single cell and microbubbles by phase-shift introduced to standing leaky surface acoustic waves." Biomicrofluidics 5 (4), 044104 (2011).Research Highlights

(50)   Long Meng, Feiyan Cai, Qiaofeng Jin, Lili Niu, Chunxiang Jiang, Zhanhui Wang, Junru Wu, and Hairong Zheng*, " Acoustic aligning and trapping of microbubbles in an enclosed PDMS microfluidic device," Sensors and Actuators B: Chemical, 160, 1599-1605 (2011). 

(51)   Chunxiang Jiang, Xiang Li, Fei Yan, Zhanhui Wang, Qiaofeng Jin, Feiyan Cai, Ming Qian, Xin Liu, Lijuan Zhang, and Hairong Zheng*. “Microfluidic-assisted formation of multifunctional monodisperse microbubbles for diagnostics and therapeutics. Micro & Nano Letters, 6, 417-421 (2011).

(52)   Feiyan Cai, Long Meng, Chunxiang Jiang, Yu Pan, and Hairong Zheng*, “Computation of the acoustic radiation force using the finite-difference time-domain method. The Journal of the Acoustical Society of America, 128,4 (2010).

(53)   Feiyan Cai, Zhaojian He, Anqi Zhang, Yiqun Ding, Zhengyou Liu*, “Anomalous Doppler effects in bulk phononic crystalPhysics Letters A, 374, 3971-3976 (2010).

(54)   Feiyan Cai, Zhaojian He, Degang Zhao, and Zhengyou Liu*, “Scholte surface wave in a soft film deposited on rigid plate immersed in water: Dispersion relation and collimation effectJournal Of Applied Physics. 107, 064505 (2010).

(55)   Zhaojian He, Han Jia, Chunyin Qiu*, Shasha Peng, Xuefei Mei, Feiyan Cai, Pai Peng, Manzhu Ke, and Zhengyou Liu*, “Acoustic Transmission enhancement through a periodically structured stiff plate without any openingPhysical Review Letters. 105, 074301 (2010).

(56)   Fengming Liu, Feiyan Cai., Shasha Peng, Rui Hao, Manzhu Ke, and Zhengyou Liu*, “Parallel acoustic near-field microscope: A steel slab with a periodic array of slitsPhysical Review E, 80 2 (2009).

(57)   Zhaojian He, Feiyan Cai, Yiqun Ding, and Zhengyou Liu*, “Subwavelength imaging of acoustic waves by a canalization mechanism in a two-dimensional phononic crystalApplied Physics Letters. 93, 233503 (2008).

(58)   Zhaojian He, Feiyan Cai, and Zhengyou Liu*, “Guiding acoustic waves with graded phononic crystalsSolid State Communications 148, 74-77 (2008).

(59)   Fengming Liu, Feiyan Cai, Yiqun Ding, and Zhengyou Liu*, “Tunable transmission spectra of acoustic waves through double phononic crystal slabsApplied Physics Letters. 92, 103504 (2008).

(60)   Feiyan Cai, Fengming Liu, Zhaojian He, and Zhengyou Liu*, “High refractive-index sonic material based on periodic subwavelength structureApplied Physics Letters. 91, 203515 (2007).

(61)    Degang Zhao, Zhengyou Liu*, Chunyin Qiu, Zhaojian He, Feiyan Cai, Manzhu Ke. Surface acoustic waves in two-dimensional phononic crystals: Dispersion relation and the eigenfield distribution of surface modes. Physical Review B 76, 144301 (2007).

(62)   Zhaojian He, Shasha Peng, Feiyan Cai, Manzhu Ke, Zhengyou Liu*. Acoustic Bloch oscillations in a two-dimensional phononic crystal. Physical Review E 76, 056605 (2007).