General

Associate Professor

Shenzhen Institute of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences (CAS)

Email: fan.jia@siat.ac.cn

Address:1068 Xueyuan Boulevard, Nanshan, Shenzhen 518055, China

Postcoade: 518055


Research Areas

Virus-based neural circuit tracer, Oncolytic virus, Antiviral drug screening, Viral vector for gene delivery, Viral vaccine

Education

2007 – 2010  Wuhan Institute of Virology ,Chinese Academy of Sciences.   PhD 


Experience

2019.10 –  Associate  professor Shenzhen Institute of Advanced Technology ,Chinese Academy of Sciences.

2012.12 –  Assistant professor / Associate  professor Wuhan Institute of Physics and Mathematics ,Chinese Academy of Sciences. 

2010.07 –  Assistant professor, Wuhan Institute of Virology ,Chinese Academy of Sciences. 


Publications

   
Papers

 1. Luping Zhang, Xiaowei Nan, Dengyuan Zhou, Xugang Wang, Shuo Zhu, Qiuyan Li, Fan Jia, Bibo Zhu, Youhui Si, Shengbo Cao, Jing Ye*. Japanese encephalitis virus NS1 and NS1' protein disrupts the blood-brain barrier through macrophage migration inhibitory factor-mediated autophagy. Journal of Virology . 2024
 2. Jin Zhang, Quan Xu, Yifang Zhang, Mohamed F Foda, Kai Cai, Qing Liu, Fan Jia, Huadong Wang, Fuqiang Xu*, Heyou Han*, Huageng Liang*Natural bioactive lysosomes extracted from multiple cells for tumor therapy. Biomaterials. 2024
 3. Sun Kangyixin, Shi Xiangwei, Li Li, Nie Xiupeng, Xu Lin, Jia Fan*, Xu Fuqiang*. Oncolytic Viral Therapy for Glioma by Recombinant Sindbis Virus. Cancers2023
 4. Shi Xiangwei#, Sun Kangyixin#, Hu You, Wang Qinghan, Liao Guoyang, Li Li, Wen Pengjie, Wong Leo E, Jia Fan*, Xu Fuqiang*. The G285S mutation in nsP1 is sufficient to render Sindbis virus as a stable vector for gene delivery. Frontiers in Microbiology. 2023
 5. Hao Fei, Jia Fan, Hao Peng, Duan Hongmei, Wang Zijue, Fan Yubo, Zhao Wen, Gao Yudan, Fan Orion R, Xu Fuqiang*, Yang Zhaoyang*, Sun Yi E*, Li Xiaoguang*. Proper wiring of newborn neurons to control bladder function after complete spinal cord injury. Biomaterials. 2023
 6. Shi Xiangwei, Jia Fan*, Lyu Pei, Xu Fuqiang*. A new anterograde trans-synaptic tracer based on Sindbis virus. Neural Regeneration Research. 2022
 7. Liu Qing, Wu Yang, Wang Huadong, Jia Fan, Xu, Fuqiang*. Viral Tools for Neural Circuit Tracing. Neurosci Bull. 2022
 8. Jia Fan*, Li Li, Liu Haizhou, Lv Pei, Shi Xiangwei, Wu Yang, Ling Chen, Xu Fuqiang*. Development of a rabies virus-based retrograde tracer with high trans-monosynaptic efficiency by reshuffling glycoprotein. Molecular Brain. 2021
 9. Shi Xiangwei, Jia Fan*, Lv Pei, Xu Fuqiang*. A new anterograde trans-synaptic tracer based on Sindbis virus. Neural Regeneration Research2021
 10. Huan Xu#, Bing Liu#, Zhen Xiao#, Meiling Zhou, Lin Ge, Fan Jia, Yanling Liu, Hongshan Jin, Xiuliang Zhu, Jian Gao, Javed Akhtar, Bai Xiang*, Ke Tan*, Guanyu Wang*. Computational and Experimental Studies Reveal That Thymoquinone Blocks the Entry of Coronaviruses Into In Vitro Cells. Infectious Diseases and Therapy. 2021
 11. Li Q#, Zhou D#, Jia F, Zhang L, Ashraf U, Li Y, Duan H, Song Y, Chen H, Cao S, Ye J. Japanese Encephalitis Virus NS1' Protein Interacts with Host CDK1 Protein to Regulate Antiviral Response. Microbiol Spectr2021
 12. Li J#, Liu Y#, Li Q, Huang X, Zhou D, Xu H, Zhao F, Mi X, Wang R, Jia F, Xu F, Yang J, Liu D, Deng X*, Zhang Y*. Mutation in ε-Sarcoglycan Induces a Myoclonus-Dystonia Syndrome-Like Movement Disorder in Mice. Neurosci Bull. 2021
 13. Zhou D#, Li Q#, Jia F, Zhang L, Wan S, Li Y, Song Y, Chen H, Cao S, Ye J*. The Japanese Encephalitis Virus NS1' Protein Inhibits Type I IFN Production by Targeting MAVS. J Immunol2020 
 14. Wang D, Wang X, Liu P, Jing S, Du H, Zhang L, Jia F, Li A*. Serotonergic afferents from the dorsal raphe decrease the excitability of pyramidal neurons in the anterior piriform cortex. PNAS2020
 15. Yuntao Liu, Sakar Shivakoti, Fan Jia, Chang-Lu Tao, Bin Zhang, Fuqiang Xu, Pak-Ming Lau, Guo-Qiang Bi, Z. Hong Zhou. Biphasic Exocytosis of Herpesvirus from Hippocampal Neurons and Mechanistic Implication to Membrane Fusion. Cell Discovery. 2020
 16. Xu Fang-Xiao#, Lin Zhou#, Wang Xin-Tai, Jia Fan, Ma Kuang-Yi, Wang Na, Lin Li, Xu Fu-Qiang, Shen Ying*. Magneto is ineffective in controlling electrical properties of cerebellar Purkinje cells. Nature neuroscience. 2020
 17. Guo Baolin#, Chen Jing#, Chen Qian#, Ren Keke, Feng Dayun, Mao Honghui, Yao Han, Yang Jing, Liu Haiying, Liu Yingying, Jia Fan, Qi Chuchu, Lynn-Jones Taylor, Hu  Hailan, Fu Zhanyan, Feng Guoping*, Wang Wenting*, Wu Shengxi*. Anterior Cingulate Cortex Dysfunction Underlies Social Deficits in Shank3 Mutant Mice. Nature neuroscience. 2019
 18. Fei-Long Yu, Huan Miao, Jinjin Xia, Fan Jia, Huadong Wang, Fuqiang Xu, Lin Guo. Proteomics Analysis Identifies IRSp53 and Fascin as Critical for PRV Egress and Direct Cell-Cell Transmission. Proteomics2019
 19. Wang Hao#, Zhu Qingyuan*#, Ding Lufeng, Shen Yan, Yang Chao-Yu, Xu Fang, Shu Chang, Guo Yujie,  Xiong  Zhiwei,  Shan Qinghong, Jia Fan, Su Peng, Yang Qian-Run, Li Bing, Cheng Yuxiao, He Xiaobin, Chen Xi, Wu Feng, Zhou Jiang-Ning,  Xu Fuqiang, Han Hua, Lau Pak-Ming*, Bi Guo-Qiang*. Scalable volumetric imaging for ultrahigh-speed brain mapping at synaptic resolution. National Science Review. 2019
 20. Shen Qi, Xiao Goayu, Zheng Yingwei, Wang Jie, Liu Yue, Zhu Xutao, Jia Fan, Su Peng, Nie Binbin, Xu Fuqiang, Zhang Bin*. ARMBIS: accurate and robust matching of brain image sequences from multiple modal imaging techniques. Bioinformatics2019
 21. Wen Pengje#, Rao Xiaoping#, Xu Liuying, Zhang Zhijian, Jia Fan, He Xiaobin, Xu Fuqiang*.Cortical Organization of Centrifugal Afferents to the Olfactory Bulb: Mono- and Trans-synaptic Tracing with Recombinant Neurotropic Viral Tracers. Neuroscience Bulletin2019
 22. Jia Fan*, Lv Pei, Miao Huan, Shi Xiangwei, Mei Hongjun, Li Li, Xu Xiaoqin,Tao Sijue, Xu Fuqiang*. Optimization of the Fluorescent Protein Expression Level Based on Pseudorabies Virus Bartha Strain. Frontiers in Neuroanatomy. 2019
 23. Jia Fan*#, Zhu Xutao#, Lv Pei, Hu Liang, Liu Qing, Jin Sen, Xu Fuqiang *. Rapid and Sparse Labeling of Neurons Based on the Mutant Virus-Like Particle of Semliki Forest Virus. Neuroscience Bulletin2019
 24. Zhou Dengyuan, Jia Fan, Li Qiuyan, Zhang Luping, Chen Zheng, Zhao Zikai, Cui Min, Song Yunfeng, Chen Huanchun, Cao Shengbo, Ye Jing*. Japanese Encephalitis Virus NS1' Protein Antagonizes Interferon Beta Production. Virologica Sinica2018
 25. Zhou Jia-Huan#, Wang Xin-Tai#, Zhou Liang, Zhou Lin, Xu Fang-Xiao, Su Li-Da, Wang Hao, Jia Fan, Xu Fu-Qiang, Chen Gui-Quan, De Zeeuw Chris I., Shen Ying*. Ablation of TFR1 in Purkinje Cells Inhibits mGlu1 Trafficking and Impairs Motor Coordination, But Not Autistic-Like Behaviors. Journal of Neuroscience2017
 26. Jia Fan*, Miu huan, Zhu Xutao, Xu Fuqiang. Pseudo-typed Semliki Forest virus delivers EGFP into neurons. Journal of NeuroVirology2017
 27. Jia Fan*, Zhu Xutao, Xu Fuqiang*. A single adaptive point mutation in Japanese encephalitis virus capsid is sufficient to render the virus as a stable vector for gene delivery. Virology2016
 28. Jia Fan, Fan Jingjing, Zhang Bo, Yuan Zhiming*. Mutagenesis of D80-82 and G83 residues in West Nile Virus NS2B: Effects on NS2B-NS3 activity and viral replication. Virologica Sinica2013
 29. Jia Fan, Zou Gang, Fan Jingjing, Yuan Zhiming*. Identification of palmatine as an inhibitor of West Nile virus. Archives of Virology2010


Students

现指导学生

刘荇  硕士研究生  071000-生物学