General

Associate Professor

Shenzhen Institute of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences (CAS)

Email: fan.jia@siat.ac.cn

Address:1068 Xueyuan Boulevard, Nanshan, Shenzhen 518055, China

Postcoade: 518055


Research Areas

Neural circuit tracer, Vectors for gene delivery, Cell and gene therapy, Oncolytic virus,  Antiviral drugs screening


Education

2007 – 2010  Wuhan Institute of Virology ,Chinese Academy of Sciences.   PhD

2004 –2007  College of Veterinary Medicine of Huazhong Agricultural University.  MS

2000 –2004  College of Veterinary Medicine of Yangtze University.  BS 


Experience

2019.10 –  Associate  professor Shenzhen Institute of Advanced Technology ,Chinese Academy of Sciences.

2012.12 –  Assistant professor / Associate  professor Wuhan Institute of Physics and Mathematics ,Chinese Academy of Sciences. 

2010.07 –  Assistant professor, Wuhan Institute of Virology ,Chinese Academy of Sciences. 


Publications

   
Papers

1. Jia Fan*, Li Li, Liu Haizhou, Lv Pei, Shi Xiangwei, Wu Yang, Ling Chen, Xu Fuqiang*. Development of a rabies virus-based retrograde tracer with high trans-monosynaptic efficiency by reshuffling glycoprotein. Molecular Brain, 2021

2. Shi Xiangwei, Jia Fan*, Lv Pei, Xu Fuqiang*. A new anterograde trans-synaptic tracer based on Sindbis virus. Neural Regeneration Research, 2021

3. Jia Fan*, Lv Pei, Miao Huan, Shi Xiangwei, Mei Hongjun, Li Li, Xu Xiaoqin,Tao Sijue, Xu Fuqiang*. Optimization of the Fluorescent Protein Expression Level Based on Pseudorabies Virus Bartha Strain. Frontiers in Neuroanatomy, 2019

4. Jia Fan*#, Zhu Xutao#, Lv Pei, Hu Liang, Liu Qing, Jin Sen, Xu Fuqiang *. Rapid and Sparse Labeling of Neurons Based on the Mutant Virus-Like Particle of Semliki Forest Virus. Neuroscience Bulletin, 2019

5. Jia Fan*, Miu huan, Zhu Xutao, Xu Fuqiang. Pseudo-typed Semliki Forest virus delivers EGFP into neurons. Journal of NeuroVirology, 2017

6. Jia Fan*, Zhu Xutao, Xu Fuqiang*. A single adaptive point mutation in Japanese encephalitis virus capsid is sufficient to render the virus as a stable vector for gene delivery. Virology, 2016

7. Jia Fan, Fan Jingjing, Zhang Bo, Yuan Zhiming*. Mutagenesis of D80-82 and G83 residues in West Nile Virus NS2B: Effects on NS2B-NS3 activity and viral replication. Virologica Sinica, 2013

8. Jia Fan, Zou Gang, Fan Jingjing, Yuan Zhiming*. Identification of palmatine as an inhibitor of West Nile virus. Archives of Virology, 2010

9. Huan Xu#, Bing Liu#, Zhen Xiao#, Meiling Zhou, Lin Ge, Fan Jia, Yanling Liu, Hongshan Jin, Xiuliang Zhu, Jian Gao, Javed Akhtar, Bai Xiang*, Ke Tan*, Guanyu Wang*. Computational and Experimental Studies Reveal That Thymoquinone Blocks the Entry of Coronaviruses Into In Vitro Cells. Infectious Diseases and Therapy, 2021

10. Li Q#, Zhou D#, Jia F, Zhang L, Ashraf U, Li Y, Duan H, Song Y, Chen H, Cao S, Ye J. Japanese Encephalitis Virus NS1' Protein Interacts with Host CDK1 Protein to Regulate Antiviral Response. Microbiol Spectr. 2021

11. Li J#, Liu Y#, Li Q, Huang X, Zhou D, Xu H, Zhao F, Mi X, Wang R, Jia F, Xu F, Yang J, Liu D, Deng X*, Zhang Y*. Mutation in ε-Sarcoglycan Induces a Myoclonus-Dystonia Syndrome-Like Movement Disorder in Mice. Neurosci Bull. 2021

12. Zhou D#, Li Q#, Jia F, Zhang L, Wan S, Li Y, Song Y, Chen H, Cao S, Ye J*. The Japanese Encephalitis Virus NS1' Protein Inhibits Type I IFN Production by Targeting MAVS. J Immunol. 2020 

13. Wang D, Wang X, Liu P, Jing S, Du H, Zhang L, Jia F, Li A*. Serotonergic afferents from the dorsal raphe decrease the excitability of pyramidal neurons in the anterior piriform cortex. PNAS, 2020

14. Yuntao Liu, Sakar Shivakoti, Fan Jia, Chang-Lu Tao, Bin Zhang, Fuqiang Xu, Pak-Ming Lau, Guo-Qiang Bi, Z. Hong Zhou. Biphasic Exocytosis of Herpesvirus from Hippocampal Neurons and Mechanistic Implication to Membrane Fusion. Cell Discovery, 2020

15. Xu Fang-Xiao#, Lin Zhou#, Wang Xin-Tai, Jia Fan, Ma Kuang-Yi, Wang Na, Lin Li, Xu Fu-Qiang, Shen Ying*. Magneto is ineffective in controlling electrical properties of cerebellar Purkinje cells. Nature neuroscience, 2020

16. Guo Baolin#, Chen Jing#, Chen Qian#, Ren Keke, Feng Dayun, Mao Honghui, Yao Han, Yang Jing, Liu Haiying, Liu Yingying, Jia Fan, Qi Chuchu, Lynn-Jones Taylor, Hu  Hailan, Fu Zhanyan, Feng Guoping*, Wang Wenting*, Wu Shengxi*. Anterior Cingulate Cortex Dysfunction Underlies Social Deficits in Shank3 Mutant Mice. Nature neuroscience, 2019

17. Fei-Long Yu, Huan Miao, Jinjin Xia, Fan Jia, Huadong Wang, Fuqiang Xu, Lin Guo. Proteomics Analysis Identifies IRSp53 and Fascin as Critical for PRV Egress and Direct Cell-Cell Transmission.Proteomics, 2019

18. Wang Hao#, Zhu Qingyuan*#, Ding Lufeng, Shen Yan, Yang Chao-Yu, Xu Fang, Shu Chang, Guo Yujie,  Xiong  Zhiwei,  Shan Qinghong, Jia Fan, Su Peng, Yang Qian-Run, Li Bing, Cheng Yuxiao, He Xiaobin, Chen Xi, Wu Feng, Zhou Jiang-Ning,  Xu Fuqiang, Han Hua, Lau Pak-Ming*, Bi Guo-Qiang*. Scalable volumetric imaging for ultrahigh-speed brain mapping at synaptic resolution. National Science Review, 2019

19. Shen Qi, Xiao Goayu, Zheng Yingwei, Wang Jie, Liu Yue, Zhu Xutao, Jia Fan, Su Peng, Nie Binbin, Xu Fuqiang, Zhang Bin*. ARMBIS: accurate and robust matching of brain image sequences from multiple modal imaging techniques. Bioinformatics, 2019

20. Wen Pengje#, Rao Xiaoping#, Xu Liuying, Zhang Zhijian, Jia Fan, He Xiaobin, Xu Fuqiang*.Cortical Organization of Centrifugal Afferents to the Olfactory Bulb: Mono- and Trans-synaptic Tracing with Recombinant Neurotropic Viral Tracers. Neuroscience Bulletin, 2019

21. Zhou Dengyuan, Jia Fan, Li Qiuyan, Zhang Luping, Chen Zheng, Zhao Zikai, Cui Min, Song Yunfeng, Chen Huanchun, Cao Shengbo, Ye Jing*. Japanese Encephalitis Virus NS1' Protein Antagonizes Interferon Beta Production. Virologica Sinica, 2018

22. Zhou Jia-Huan#, Wang Xin-Tai#, Zhou Liang, Zhou Lin, Xu Fang-Xiao, Su Li-Da, Wang Hao, Jia Fan, Xu Fu-Qiang, Chen Gui-Quan, De Zeeuw Chris I., Shen Ying*. Ablation of TFR1 in Purkinje Cells Inhibits mGlu1 Trafficking and Impairs Motor Coordination, But Not Autistic-Like Behaviors. Journal of Neuroscience, 2017