General

Name: Guoliang Chai

Gender: Male

Institute: Fujian Institute of Research on the Structure of Matter, Chinese Academy of Sciences

Address: 155 Yangqiao Road West,Fuzhou,350002,P.R.China.

Email: g.chai@fjirsm.ac.cn

Group Homepage: http://www.fjirsm.ac.cn/chaiguoliang/

Research Areas

1)First-principles simulations and synthesis of materials for energy storage and conversion, such as catalytic, battery and thermoelectric materials (especially electrochemical/photochemical catalysts and corresponding surface/interface investigation). 

2)Inorganic functional materials for photoelectric applications, such as nonlinear optical materials. 

3)Machine learning and big-data based materials design and materials informatics.

Education

2007-2012 PhD in Materials Physics and Chemistry, Fujian Institute of Research on the Structure of Matter, Chinese Academy of Sciences.


Experience

   
Work Experience

2016.9 to present: Group leader, prof., Fujian Insititute of Research on the Structure of Matter.

2014.09-2016.08: Research Associate, University College London.

2012.06-2014.08: Postdoc, Tokyo Institute of Technology.

Publications

   
Papers

[1] Jianwei Li, Ningjing Luo, Liqun Kang, Fangjia Zhao, Yiding Jiao, Thomas J. Macdonald, Min Wang, Ivan P. Parkin, Paul R. Shearing, Dan J.L. Brett, Guoliang Chai,* and Guanjie He*, Hydrogen-Bond Reinforced Superstructural Manganese Oxide As the Cathode for Ultra-Stable Aqueous Zinc Ion Batteries, Adv. Energy Mater. 2022, 2201840.

[2] An Pei,# Ruikuan Xie,# Yun Zhang,# Yingliang Feng,# Weizhen Wang, Sifan Zhang, Zinan Huang, Lihua Zhu,* Guoliang Chai,* Zhiqing Yang,* Qingsheng Gao, Hengqiang Ye, Congxiao Shang, Bing Hui Chen and Zhengxiao Guo*, Effective electronic tuning of Pt single atoms via heterogeneous atomic coordination of (Co,Ni)(OH)2 for efficient hydrogen evolution, Energy Environ. Sci., 2022, DOI: 10.1039/d2ee02785b.

[3] Huan Xie, Tan Zhang, Ruikuan Xie, Zhufeng Hou, Xuecong Ji, Yongyu Pang, Shaoqing Chen, Maria-Magdalena Titirici, Hongming Weng, Guoliang Chai,* Facet Engineering to Regulate Surface States of Topological Crystalline Insulator Bismuth Rhombic Dodecahedrons for Highly Energy Efficient Electrochemical CO2 Reduction, Adv. Mater., 2021,2008373.

[4] Tianlei Wang, Arunabhiram Chutia, Dan J. L. Brett, Paul R., GuanjieHe,* Guoliang Chai,* Ivan P. Parkin,* Palladium alloys used as electrocatalysts for the oxygen reduction reaction, Energy Environ. Sci., 2021, 14, 2639-2669.

[5] Jian Guo, Liqun Kang, Xuekun Lu, Siyu Zhao, Jianwei Li, Paul R., Ryan Wang, Dan J.L. Brett, GuanjieHe,* Guoliang Chai,* Ivan P. Parkin,* Self-activated cathode substrates in rechargeable zinc–air batteries, Energy Storage Materials, 2021, 35, 530-537.

[6] Jiaoxing Xu, Yaqi Cui, Meilin Wang, Guoliang Chai,* and Lunhui Guan*, Pyrimidine-assisted synthesis of S, N-codoped few-layered graphene for highly efficient hydrogen peroxide production in acid, Chem Catalysis, 2022, 2, 1–17.

[7] Lihua Zhu,#* Yilun Sun,# Huaze Zhu,# Guoliang Chai,* Zhiqing Yang,* Congxiao Shang, Hengqiang Ye, Bing Hui Chen, Anna Kroner, and Zhengxiao Guo*, Effective Ensemble of Pt Single Atoms and Clusters over the (Ni,Co)(OH)2 Substrate Catalyzes Highly Selective, Efficient, and Stable Hydrogenation Reactions, ACS Catal., 2022, 12, 8104−8115.

[8] Jun-Dong Yi+, Ruikuan Xie+, Zai-Lai Xie, Guo-Liang Chai*, Rui-Ping Chen, Yuan-Biao Huang*, and Rong Cao*, Highly Selective CO2 Electroreduction to CH4 by in situ Generated Cu2O Single-Type Sites on Conductive MOF: Stabilizing Key Intermediates with Hydrogen Bond, Angew. Chem. Int. Ed., 2020, DOI: 10.1002/anie.202010601.    

[9] Chaojun Lei, Qiang Zheng, Fanpeng Cheng, Yang Hou*, Bin Yang, Zhongjian Li,Zhenhai Wen, Lecheng Lei, Guoliang Chai*, and Xinliang Feng*, High-Performance Metal-Free Nanosheets Array Electrocatalyst for Oxygen Evolution Reaction in Acid, Adv. Funct. Mater., 2020, 2003000.    

[10] Yongyu Pang, Ke Wang, Huan Xie, Yuan Sun, Maria-Magdalena Titirici, and Guo-Liang Chai*, Mesoporous Carbon Hollow Spheres as Efficient Electrocatalysts for Oxygen Reduction to Hydrogen Peroxide in Neutral Electrolytes, ACS Catal. 2020, 10, 7434-7442.  

[11] Jia Guo+, Xiaomei Yan+, Qin Liu, Qiang Li, Xiao Xu, Longtian Kang*, Zhanmin Cao*, Guoliang Chai*, Jun Chen, Yaobing Wang, Jiannian Yao,The synthesis and synergistic catalysis of iron phthalocyanine and its graphene-based axial complex for enhanced oxygen reduction,    Nano Energy, 2018, 46, 347-355.     

[12] Tao Zhang+, Yang Hou+, Volodymyr Dzhagan, Zhongquan Liao, Guoliang Chai, MarkusLffler, Davide Olianas, Alberto Milani, Shunqi Xu, Matteo Tommasini, Dietrich R.T. Zahn, Zhikun Zheng, Ehrenfried Zschech, Rainer Jordan, Xinliang Feng*, Copper-surface-mediated synthesis of acetylenic carbon-rich nanofibers for active metal-free photocathodes,   Nature Comm. 2018, DOI:10.1038/s41467-018-03444-0.    

[13] Guo-Liang Chai*+, Kaipei Qiu+, Mo Qiao, Maria-Magdalena Titirici, Congxiao Shang and Zhengxiao Guo*, Active Sites Engineering Leads to Exceptional ORR and OER Bifunctionality in P,N Co-Doped Graphene Frameworks,    Energy Environ. Sci.,2017, 10, 1186-1195.    

[14] Guo-Liang Chai*, Z. Hou, D. J. Shu, T. Ikeda, K. Terakura, Active Sites and Mechanisms for Oxygen Reduction Reaction on Nitrogen-Doped Carbon Alloy Catalysts: Stone–Wales Defect and Curvature Effect, J. Am. Chem. Soc., 2014, 136, 13629.     

[15] Guo-Liang Chai*, M. Boero, Z. Hou, K. Terakura, and W. D. Cheng, Indirect Four-Electron Oxygen Reduction Reaction on Carbon Materials Catalysts in Acidic Solutions, ACS Catal. 2017, 7, 7908-7916.    

[16] Guo-Liang Chai and Zhengxiao Guo*, Highly Effective Sites and Selectivity of Nitrogen-Doped Graphene/CNT Catalysts for CO2 Electrochemical Reduction, Chem. Sci., 2016, 7, 1268-1275.     

[17] Lin Ye, Guoliang Chai*, and Zhenhai Wen*, Zn-MOF-74 Derived N-Doped Mesoporous Carbon as pH-Universal Electrocatalyst for Oxygen Reduction Reaction, Adv. Funct. Mater.,2017, 1606190.     

[18] Yan Li+, Junheng Huang+, Xiang Hu+, Linlin Bi, Pingwei Cai, Jingchun Jia, Guoliang Chai*, Shiqiang Wei*, Liming Dai, and Zhenhai Wen*, Fe Vacancies Induced Surface FeO6 in Nanoarchitectures of N-doped Graphene Protected β-FeOOH: Effective Active Sites for pH-universal Electrocatalytic Oxygen Reduction, Adv. Funct. Mater., 2018, 1803330.


Students

已指导学生

庞泳喻  硕士研究生  085204-材料工程  

现指导学生

庞泳喻  博士研究生  080501-材料物理与化学  

杲辉  硕士研究生  070301-无机化学  

吴广青  硕士研究生  070301-无机化学  

陈武  硕士研究生  085600-材料与化工