General

Tian MA, Ph.D.

Shenzhen Institutes of Advanced Technology (SIAT)

Chinese Academy of Sciences (CAS)

E-mail: tian.ma@siat.ac.cn

Address: 1068 Xueyuan Boulevard, University Town of Shenzhen, Nanshan, Shenzhen 518055, China


Research Areas

Our lab focus on exploring the metabolic mechanisms and engineering efficient microbial cell factories by synthetic biology and metabolic engineering.

Education

Ph.D. (Biochemistry and Molecular Biology): Wuhan University, China, 2011-2016

Supervisor: Dr. Tiangang Liu

B.Sc. (Pharmacy): Wuhan University, China, 2007-2011

Supervisor: Dr. Tiangang Liu

Experience


Work Experience

Associate Professor, Shenzhen Institutes of Advanced Technology, Chinese Academy of Science (SIAT), China, 2019-Current

Post-doctoral Research Fellow, Wuhan University, China, 2017-2019

Publications

   
Papers

1. 马田, 邓子新, 刘天罡. 2020. 维生素E 的“前世”和“今生”. 合成生物学. 1(2): 149-161.
2. Wei Kang#, Tian Ma#, Min Liu, Jiale Qu, Zhenjun Liu, Huawei Zhang, Bin Shi, Shuai Fu, Juncai Ma, Louis Lai, Sicong He, Jianan Qu, Shannon Au, Byung Ho Kang, Wilson Lau, Zixin Deng, Jiang Xia*, Tiangang Liu*. 2019. Modular enzyme assembly for enhanced cascade biocatalysis and metabolic flux. Nature communications. 10:4248.
3. Bin Shi#, Tian Ma#, Ziling Ye, Xiaowei Li, Yanglei Huang, Zhiyi Zhou, Yunkun Ding, Zixin Deng, Tiangang Liu*. 2019. Systematic metabolic engineering of Saccharomyces cerevisiae for lycopene overproduction. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 67(40): 11148-11157.
4. 马田, 陈智莉, 黄敏坚, 刘天罡*. 2019. 合成微生物技术促进类胡萝卜素产品的高效合成. 生物产业技术. 1: 27-33.
5. Tian Ma, Bin Shi, Ziling Ye, Xiaowei Li, Min Liu, Yun Chen, Jiang Xia, Jens Nielsen, Zixin Deng, Tiangang Liu*. 2019. Lipid engineering combined with systematic metabolic engineering of Saccharomyces cerevisiae for high-yield production of lycopene. Metabolic Engineering. 52:134-142.
6. Guangkai Bian, Tian Ma, Tiangang Liu*. 2018. In vivo platforms for terpenoid overproduction and the generation of chemical diversity. Methods in Enzymology. 608:97-129.
7. Tian Ma, Yuanjie Zhou, Xiaowei Li, Fayin Zhu, Yongbo Cheng, Yi Liu, Zixin Deng, Tiangang Liu*. 2016. Genome mining of astaxanthin biosynthetic genes from Sphingomonassp. ATCC 55669 for heterologous overproduction in Escherichia coliBiotechnology Journal11(2):228-237.
8. Tian Ma, Zixin Deng, Tiangang Liu*. 2016. Microbial production strategies and applications of lycopene and other terpenoids. World Journal of Microbiology and Biotechnology.


Research Interests

Metabolic Engineering

Synthetic Biology

Fermentation Engineering