Prof. Jinshui Miao, PhD

Shanghai Institute of Technical Physics, Chinese Academy of Sciences

500 Yutian Road, Shanghai 200083

Email: jsmiao@mail.sitp.ac.cn


Jinshui Miao joined the Shanghai Institute of Technical Physics, Chinese Academy of Sciences (SITP-CAS) as a professor in 2020. Before joining SITP-CAS, he was a postdoctoral researcher at the Electrical and Systems Engineering of the University of Pennsylvania working with Professor Deep M. Jariwala since 2018. Jinshui Miao received his Ph.D. in Electrical Engineering from Michigan State University in May 2018 under supervision of Professor Chuan Wang. Jinshui Miao received his B.S. in Applied Physics and M.S. in Condensed Matter Physics from Shandong University (2011) and the University of Chinese Academy of Sciences (2014, advisor: Weida Hu), respectively. His current research areas include infrared physics and devices, bio-inspired infrared vision devices and systems and neural network infrared vision sensors, etc. He has published more than 50 papers with citations of more than 2000 (Google Scholar) since 2014. He served as an associate editor of IEEE Open Journal of Nanotechnology. We always welcome talented students and postdocs to join us.

Research Areas

1. Infrared Photodetectors

2. Artificial Intelligence Infrared Vision Chip

3. Bio-Inspired Optoelectronics

Education

2007-2011: B.S. in Applied Physics, Shandong University,

2011-2014: M.S. in Condensed Matter Physics, University of Chinese Academy of Sciences

2014-2018: Ph.D. in Electrical Engineering, Michigan State University (United States)

Experience

   
Work Experience

2018-2020: Postdoctoral Researcher, University of Pennsylvania (United States)

2020-date:  Full Professor, Shanghai Institute of Technical Physics, Chinese Academy of Sciences

Publications

Papers

48. Yunfeng Chen, Congwei Tan, Zhen Wang, Jinshui Miao*, Yang Wang, Fang Wang, Yi Zhou, Peng Wang, Xiaohao Zhou, Chongxin Shan, Hailin Peng*, Weida Hu*, Momentum-matching and band-alignment van der Waals heterostructures for high-efficiency infrared photodetection, Science Advances, 2022 accepted.

47. Qing Li, Ting He, Kun Zhang, Yunlong Xiao, Ke Deng, Jinshui Miao*, Ning Li, Wenjuan Wang, Wei Lu*, Direct mapping and characterization of the surface local field in InGaAs/InP avalanche photodetectors, Infrared Physics & Technology, 123, 104162 (2022).

46. Jiafu Ye, Ke Liao, Xiao Fu, Fang Zhong, Qing Li, Gang Wang, Jinshui Miao*, Controllable carrier polarity in 2D HfS2 (1-x) Te2x for short-wave infrared photodiodes, Infrared Physics & Technology, 123, 104139 (2022).

45. Xinpei Duan, Zhenyu Yang, Jun Lin, Hao Huang, Guoli Li, Da Wan, Xuming Zou, Jingwei Bai, Jinshui Miao, Lei Liao, Xingqiang Liu, MoS2 Nanoribbon Transistor for Logic Electronics, IEEE Transactions on Electron Devices, 69 (6), 3433-3438 (2022).

44. Yushuang Zhang, Jie Chen, Cheng Chen, Tengfei Xu, Heng Gao, Zhuo Dong, Yan Zhang, Chang Li, Qiang Yu, Wenzhi Yu, Jinshui Miao, Peng Wang, Wei Ren, Anlian Pan, Kai Zhang, Infrared photodetector based on 2D monoclinic gold phosphide nanosheets yielded from one-step chemical vapor transport deposition, Applied Physics Letters, 120 (13), 131104 (2022).

43. Hailu Wang, Jiaxiang Guo, Jinshui Miao*, Wenjin Luo, Yue Gu, Runzhang Xie, Fang Wang, Lili Zhang, Peng Wang, Weida Hu*, Emerging Single‐Photon Detectors Based on Low‐Dimensional Materials, Small, 18 (5), 2103963 (2022).

42. Dingshan Zheng, Hailu Wang, Ruoling Chen, Long Li, Jiaxiang Guo, Yue Gu, Muhammad M Zubair, Xiangxiang Yu, Long Jiang, Desheng Zhu, Yan Xiong, Han Zhang, Wen-Xing Yang, Jinshui Miao*, High-detectivity tin disulfide nanowire photodetectors with manipulation of localized ferroelectric polarization field, Nanophotonics, 10 (18), 4637-4644 (2021).

41. Zhen Wang, Hui Xia, Peng Wang, Xiaohao Zhou, Chunsen Liu, Qinghua Zhang, Fang Wang, Menglin Huang, Shiyou Chen, Peisong Wu, Yunfeng Chen, Jiafu Ye, Shenyang Huang, Hugen Yan, Lin Gu, Jinshui Miao, Tianxin Li, Xiaoshuang Chen, Wei Lu, Peng Zhou, Weida Hu, Controllable doping in 2D layered materials, Advanced Materials, 33 (48), 2104942 (2021).

40. Anqi Yu, Xiaolin Zhao, Sheng Ni, Rui Dai, Jinshui Miao*, Xuguang Guo, Plasmon-assisted optical critical dimension measurement for three-layer orthogonal metallic gratings, Photonics and Nanostructures-Fundamentals and Applications, 46, 100949 (2021).

39. Tengfei Xu, Man Luo, Niming Shen, Yiye Yu, Zhen Wang, Zhuangzhuang Cui, Jiayi Qin, Fang Liang, Yunfeng Chen, Yong Zhou, Fang Zhong, Meng Peng, Muhammad Zubair, Ning Li, Jinshui Miao, Wei Lu, Chenhui Yu, Weida Hu, Ternary 2D Layered Material FePSe3 and Near‐Infrared Photodetector, Advanced Electronic Materials 7 (8), 2100207 (2021).

38. Chunhua An, Zhihao Xu, Jing Zhang, Enxiu Wu, Xinli Ma, Yidi Pang, Xiao Fu, Xiaodong Hu, Dong Sun, Jinshui Miao*, Jing Liu, Anisotropic photoresponse of layered rhenium disulfide synaptic transistors, Chinese Physics B 30 (8), 088503 (2021).

37. Fang Wang, Xuming Zou, Mengjian Xu, Hao Wang, Hailu Wang, Huijun Guo, Jiaxiang Guo, Peng Wang, Meng Peng, Zhen Wang, Yang Wang, Jinshui Miao, Fansheng Chen, Jianlu Wang, Xiaoshuang Chen, Anlian Pan, Chongxin Shan, Lei Liao, Weida Hu, Recent progress on electrical and optical manipulations of perovskite photodetectors, Advanced Science, 8 (14), 2100569 (2021).

36. Jiafu Ye, Ke Liao, Xun Ge, Zhen Wang, Yang Wang, Meng Peng, Ting He, Peisong Wu, Hailu Wang, Yunfeng Chen, Zhuangzhuang Cui, Yue Gu, Hangyu Xu, Tengfei Xu, Qing Li, Xiaohao Zhou, Man Luo, Ning Li, Muhammad Zubair, Feng Wu, Peng Wang, Chongxin Shan, Gang Wang, Jinshui Miao*, Weida Hu*, Narrowing Bandgap of HfS2 by Te Substitution for Short‐Wavelength Infrared Photodetection, Advanced Optical Materials, 9 (11), 2002248 (2021).

35. Fang Zhong, Hao Wang, Zhen Wang, Yang Wang, Ting He, Peisong Wu, Meng Peng, Hailu Wang, Tengfei Xu, Fang Wang, Peng Wang, Jinshui Miao, Weida Hu, Recent progress and challenges on two-dimensional material photodetectors from the perspective of advanced characterization technologies, Nano Research, 14 (6), 1840-1862 (2021).

34. Jinshui Miao*, Chuan Wang, Avalanche photodetectors based on two-dimensional layered materials, Nano Research, 14 (6), 1878-1888 (2021).

33. Yunfeng Chen, Yang Wang, Zhen Wang, Yue Gu, Yan Ye, Xuliang Chai, Jiafu Ye, Yan Chen, Runzhang Xie, Yi Zhou, Zhigao Hu, Qing Li, Lili Zhang, Fang Wang, Peng Wang, Jinshui Miao, Jianlu Wang, Xiaoshuang Chen, Wei Lu, Peng Zhou, Weida Hu, Unipolar barrier photodetectors based on van der Waals heterostructures, Nature Electronics, 4 (5), 357-363 (2021).

32. Xiwen Liu, Dixiong Wang, Kwan-Ho Kim, Keshava Katti, Jeffrey Zheng, Pariasadat Musavigharavi, Jinshui Miao, Eric A Stach, Roy H Olsson III, Deep Jariwala, Post-CMOS compatible aluminum scandium nitride/2D channel ferroelectric field-effect-transistor memory, Nano Letters, 21 (9), 3753-3761 (2021).

31. Meng Peng, Runzhang Xie, Zhen Wang, Peng Wang, Fang Wang, Haonan Ge, Yang Wang, Fang Zhong, Peisong Wu, Jiafu Ye, Qing Li, Lili Zhang, Xun Ge, Yan Ye, Yuchen Lei, Wei Jiang, Zhigao Hu, Feng Wu, Xiaohao Zhou, Jinshui Miao, Jianlu Wang, Hugen Yan, Chongxin Shan, Jiangnan Dai, Changqing Chen, Xiaoshuang Chen, Wei Lu, Weida Hu, Blackbody-sensitive room-temperature infrared photodetectors based on low-dimensional tellurium grown by chemical vapor deposition, Science Advances, 7 (16), eabf7358 (2021).

30. Kiyoung Jo, Pawan Kumar, Joseph Orr, Surendra B Anantharaman, Jinshui Miao, Michael J Motala, Arkamita Bandyopadhyay, Kim Kisslinger, Christopher Muratore, Vivek B Shenoy, Eric A Stach, Nicholas R Glavin, Deep Jariwala, Direct optoelectronic imaging of 2D semiconductor–3D metal buried interfaces, ACS Nano, 15 (3), 5618-5630 (2021).

29. Baokun Song, Jin Hou, Haonan Wang, Siraj Sidhik, Jinshui Miao, Honggang Gu, Huiqin Zhang, Shiyuan Liu, Zahra Fakhraai, Jacky Even, Jean-Christophe Blancon, Aditya D Mohite, Deep Jariwala, Determination of dielectric functions and exciton oscillator strength of two-dimensional hybrid perovskites, ACS Materials Letters, 3 (1), 148-159 (2020).

28. Baokun Song, Fang Liu, Haonan Wang, Jinshui Miao, Yueli Chen, Pawan Kumar, Huiqin Zhang, Xiwen Liu, Honggang Gu, Eric A Stach, Xuelei Liang, Shiyuan Liu, Zahra Fakhraai, Deep Jariwala, Giant gate-tunability of complex refractive index in semiconducting carbon nanotubes, ACS Photonics, 7 (10), 2896-2905 (2020).

27. Huiqin Zhang, Bhaskar Abhiraman, Qing Zhang, Jinshui Miao, Kiyoung Jo, Stefano Roccasecca, Mark W Knight, Artur R Davoyan, Deep Jariwala, Hybrid exciton-plasmon-polaritons in van der Waals semiconductor gratings, Nature Communications, 11 (1), 1-9 (2020).

26. Jinshui Miao, Xiwen Liu, Kiyoung Jo, Kang He, Ravindra Saxena, Baokun Song, Huiqin Zhang, Jiale He, Myung-Geun Han, Weida Hu, Deep Jariwala, Gate-tunable semiconductor heterojunctions from 2D/3D van der Waals interfaces, Nano Letters, 20 (4), 2907-2915 (2020).

25. Bhaskar Abhiraman, Huiqin Zhang, Qing Zhang, Jinshui Miao, Kiyoung Jo, Stefano Roccasecca, Mark Knight, Artur Davoyan, Deep Jariwala, Strong-Coupling of Hybrid Quasiparticles in Excitonic-Dielectric Gratings, Bulletin of the American Physical Society, 65 (2020).

24. Feng Wu, Qing Li, Peng Wang, Hui Xia, Zhen Wang, Yang Wang, Man Luo, Long Chen, Fansheng Chen, Jinshui Miao, Xiaoshuang Chen, Wei Lu, Chongxin Shan, Anlian Pan, Xing Wu, Wencai Ren, Deep Jariwala, Weida Hu, High efficiency and fast van der Waals hetero-photodiodes with a unilateral depletion region, Nature Communications, 10 (1), 1-8 (2019).

23. Hongyang Shi, Mohammed Al‐Rubaiai, Christopher M Holbrook, Jinshui Miao, Thassyo Pinto, Chuan Wang, Xiaobo Tan, Screen‐printed soft capacitive sensors for spatial mapping of both positive and negative pressures, Advanced Functional Materials, 29 (23), 1809116 (2019).

22. Jinshui Miao*, Lei Zhang, Chuan Wang, Black phosphorus electronic and optoelectronic devices, 2D Materials, 6 (3), 032003 (2019).

21. Min Yu, Haochuan Wan, Le Cai, Jinshui Miao, Suoming Zhang, Chuan Wang, Fully printed flexible dual-gate carbon nanotube thin-film transistors with tunable ambipolar characteristics for complementary logic circuits, ACS Nano, 12 (11), 11572-11578 (2018).

20. Le Cai, Suoming Zhang, Yiheng Zhang, Junqiang Li, Jinshui Miao, Qifan Wang, Zhibin Yu, Chuan Wang, Direct printing for additive patterning of silver nanowires for stretchable sensor and display applications, Advanced Materials Technologies, 3 (2), 1700232 (2018).

19. Jinshui Miao, Bo Song, Zhihao Xu, Le Cai, Suoming Zhang, Lixin Dong, Chuan Wang, Single pixel black phosphorus photodetector for near‐infrared imaging, Small, 14 (2), 1702082 (2018).

18. Jinshui Miao, Zhihao Xu, Qing Li, Arthur Bowman, Suoming Zhang, Weida Hu, Zhixian Zhou, Chuan Wang, Vertically stacked and self-encapsulated van der Waals heterojunction diodes using two-dimensional layered semiconductors, ACS Nano, 11 (10), 10472-10479 (2017).

17. Suoming Zhang, Le Cai, Wei Li, Jinshui Miao, Tongyu Wang, Junghoon Yeom, Nelson Sepúlveda, Chuan Wang, Fully Printed Silver‐Nanoparticle‐Based Strain Gauges with Record High Sensitivity, Advanced Electronic Materials, 3 (7), 1700067 (2017).

16. Suoming Zhang, Le Cai, Tongyu Wang, Jinshui Miao, Nelson Sepúlveda, Chuan Wang, Fully printed flexible carbon nanotube photodetectors, Applied Physics Letters, 110 (12), 123105 (2017).

15. Enqiang Pu, Debin Liu, Pinyun Ren, Weichang Zhou, Dongsheng Tang, Bichun Xiang, Yonghua Wang, Jinshui Miao*, Ultrathin MoO2 nanosheets with good thermal stability and high conductivity, AIP Advances, 7 (2), 025015 (2017).

14. Jinshui Miao, Bo Song, Qing Li, Le Cai, Suoming Zhang, Weida Hu, Lixin Dong, Chuan Wang, Photothermal Effect Induced Negative Photoconductivity and High Responsivity in Flexible Black Phosphorus Transistors, ACS Nano, 11 (6), 6048–6056 (2017).

13. Jinshui Miao, Le Cai, Suoming Zhang, Junghyo Nah, Junghoon Yeom, Chuan Wang, Air-Stable Humidity Sensor Using Few-Layer Black Phosphorus, ACS Applied Materials & Interfaces, 9, 10019-10026 (2017).

12. Le Cai, Suoming Zhang, Jinshui Miao, Zhibin Yu, Chuan Wang, Fully printed stretchable thin-film transistors and integrated logic circuits, ACS Nano, 10 (12), 11459-11468 (2016).

11. Jinshui Miao, Suoming Zhang, Le Cai, Chuan Wang, Black Phosphorus Schottky Diodes: Channel Length Scaling and Application as Photodetectors, Advanced Electronic Materials, 2, 1500346 (2016).

10. Le Cai, Suoming Zhang, Jinshui Miao, Qinqin Wei, Chuan Wang, Capacitance-voltage characteristics of thin-film transistors fabricated with solution-processed semiconducting carbon nanotube networks, Nanoscale Research Letters 10 (1), 1-6 (2015).

9. Jinshui Miao, Suoming Zhang, Le Cai, Martin Scherr, Chuan Wang, Ultrashort channel length black phosphorus field-effect transistors, ACS Nano, 9 (9), 9236-9243 (2015).

8. Le Cai, Suoming Zhang, Jinshui Miao, Zhibin Yu, Chuan Wang, Fully printed foldable integrated logic gates with tunable performance using semiconducting carbon nanotubes, Advanced Functional Materials 25 (35), 5698-5705 (2015).

7. Jinshui Miao, Weida Hu*, Youliang Jing, Wenjin Luo, Lei Liao*, Anlian Pan, Shiwei Wu, Jingxin Cheng, Xiaoshuang Chen*, Wei Lu, Surface Plasmon‐Enhanced Photodetection in Few Layer MoS2 Phototransistors with Au Nanostructure Arrays, Small, 11 (20), 2392-2398 (2015).

6. Jinshui Miao, Weida Hu*, Nan Guo, Zhenyu Lu, Xingqiang Liu, Lei Liao, Pingping Chen, Tao Jiang, Shiwei Wu, Johnny C Ho, Lin Wang, Xiaoshuang Chen*, Wei Lu, High‐responsivity graphene/InAs nanowire heterojunction near‐infrared photodetectors with distinct photocurrent on/off ratios, Small, 11 (8), 936-942 (2015).

5. Suoming Zhang, Le Cai, Tongyu Wang, Rongmei Shi, Jinshui Miao, Li Wei, Yuan Chen, Nelson Sepúlveda, Chuan Wang*, Bolometric-Effect-Based Wavelength-Selective Photodetectors Using Sorted Single Chirality Carbon Nanotubes, Scientific Reports, 5, 17883 (2015).

4. Nan Guo, Weida Hu*, Lei Liao*, SenPo Yip, Johnny C Ho, Jinshui Miao, Zhi Zhang, Jin Zou, Tao Jiang, Shiwei Wu, Xiaoshuang Chen, Wei Lu*, Anomalous and highly efficient InAs nanowire phototransistors based on majority carrier transport at room temperature, Advanced Materials, 26 (48), 8203-8209 (2014).

3. Jinshui Miao, Weida Hu*, Nan Guo, Zhenyu Lu, Xuming Zou, Lei Liao*, Suixing Shi, Pingping Chen, Zhiyong Fan, Johnny C Ho, Tian-Xin Li, Xiao Shuang Chen*, Wei Lu, Single InAs nanowire room-temperature near-infrared photodetectors, ACS Nano, 8 (4), 3628-3635 (2014).

2. Xingqiang Liu, Jinshui Miao, Lei Liao*, Weida Hu*, High-mobility transparent amorphous metal oxide/nanostructure composite thin film transistors with enhanced-current paths for potential high-speed flexible electronics, Journal of Materials Chemistry C, 2 (7), 1201-1208 (2014).

1. Weda Hu*, Lin Wang, Xiaoshuang Chen, Nan Guo, Jinshui Miao, Anqi Yu, Wei Lu, Room-temperature plasmonic resonant absorption for grating-gate GaN HEMTs in far infrared terahertz domain, Optical and Quantum Electronics, 45 (7), 713-720 (2013).

Students

现指导学生

李雨桐  硕士研究生  085400-电子信息  

孙聚一  硕士研究生  085400-电子信息  

郝春慧  硕士研究生  085400-电子信息